Alaikäisen perintä

Alaikäisen perintä

Alaikäisen perintä herättää aika ajoin kysymyksiä siitä, missä tilanteessa alaikäiseen voidaan kohdistaa perintätoimia ja milloin perintä tulee keskeyttää. Tässä artikkelissa vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin alaikäisen perinnästä.

Sisältö:

Voiko alaikäinen ottaa velkaa?
Voiko alaikäiseltä periä laskua?
Voiko vanhemman lapselle tekemää velkaa periä?
Voiko lapsi joutua vanhemman velkojen maksajaksi?

Voiko alaikäinen ottaa velkaa?

Pääsääntöisesti alaikäinen ei voi solmia luottosopimuksia ja joutua velkavastuuseen. 15 vuotta täyttäneellä on oikeus määrätä työllään ansaitsemistaan rahoista ja huoltajan hänen käyttöönsä antamista varoista, mutta hän ei saa ostaa velaksi.

Vaikka alaikäisen olisi tarkoitus maksaa velkaa omilla työtuloillaan, voi hän tehdä vain sopimuksia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia tai merkitykseltään vähäisiä. Sopimuksen tekemisessä ja laskulla ostamisen pätevyyttä arvioidaan suhteuttaen sopimuksen laatu, sekä merkitys alaikäisen ikään ja kehitystasoon.

Jos alaikäinen käyttää rahaa holhoustoimilaissa hyväksytyistä tavoista poikkeavasti, ei tehty oikeustoimi sido alaikäistä, ellei hänen huoltajansa anna toimeen suostumustaan. Alaikäisen tekemä oikeustoimi tulee kuitenkin häntä sitovaksi, mikäli hänen huoltajansa hyväksyy toimen, taikka alaikäinen itse hyväksyy sen täytettyään 18-vuotta. Hyvä perintätapa edellyttää, että perinnän yhteydessä velalliselle selvitetään hänen oikeutensa, jos perintä aloitetaan alaikäisen tultua täysi-ikäiseksi saatavasta, johon hänellä ei ole ollut alaikäisenä

Holhouslaki suojaa alaikäistä mahdollisimman pitkälle velkaantumiselta, jotta jokainen voisi aloittaa täysi-ikäisyyden ilman maksuhäiriömerkintöjä. Elinkeinonharjoittajan kannattaakin ottaa sopimuskäytännöksi se, että huoltajan suostumusta vaativissa sopimuksissa maksuvelvolliseksi sovitaan suostumuksen antava huoltaja eikä palvelua käyttävä alaikäinen.

Tyypillisiä sopimus- ja velkasuhteita alaikäiselle:

Tällaisia sopimus- ja velkasuhteita alaikäinen ei voi solmia:

Jos lapsi on tehnyt ostoksen, jota hän ei olisi saanut tehdä ilman lupaa huoltajalta, on vastuu kaupasta myyjällä. Mikäli lapsi on tehnyt ostoksen velaksi, tai ostos ei ole olosuhteisiin nähden tavanomainen tai merkitykseltään vähäinen, voi kaupan purkua vaatia myyjältä. Purkuvaatimus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun osto tulee tietoosi.

Voiko alaikäiseltä periä laskua?

Perintää ei yleensä voida kohdistaa alaikäiseen, mutta poikkeuksena ovat sellaiset laskut ja saatavat, jotka perustuvat siihen, että elinkeinonharjoittaja ei lain mukaan voi kieltäytyä sopimuksen tekemisestä alaikäisen kanssa. Tyypillisesti tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi liikennevakuutukset, terveyskeskusmaksut, sähkösaatavat ja vesilaskut. Yli 15-vuotiailla maksuvelvoite voi syntyä myös pakollisesta joukkoliikenteen tarkastusmaksusta tai sakosta, joita voidaan myös periä alaikäiseltä.

Jos alaikäinen on solminut velkasuhteen, jonka tekemiseen hänellä ei ollut oikeutta, ei se sido häntä, ellei huoltaja tai edunvalvoja ole antanut tähän suostumusta. Tultuaan täysi-ikäiseksi hän joutuu maksamaan alaikäisenä ilman tarvittavaa lupaa tai suostumusta tehdyn velkasaatavan, vain mikäli hän hyväksyy sen.

Mikäli velkoja tai perintätoimisto perii velkaa alaikäiseltä, ota yhteyttä perintää suorittavaan tahoon ja vaadi lopettamaan perusteettoman velan perintä. Riitautetun saatavan perintä tulee lopettaa välittömästi.

Olipa kyseessä alaikäiseen kohdistuva perintä tai kaupan purku, suosittelemme riitatilanteessa ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Voiko vanhemman lapselle tekemää velkaa periä?

Koska vanhemmalla on lapsensa huoltajana eli edunvalvojana oikeus tehdä lapsen nimissä oikeustoimia, vanhempi voi joissain tilanteissa tehdä sopimuksia alaikäisen lapsen nimissä. Kuitenkin sopimuksen mukaisesta saatavan maksusta vastaa huoltaja, joten alaikäinen ei koskaan vastaa vanhempansa tekemästä velkasitoumuksesta. Mikäli huoltaja käyttää lapsen nimeä omiin tarkoituksiinsa, on kyse rikoksesta, josta voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Voiko lapsi joutua vanhemman velkojen maksajaksi?

Mikäli vanhempi menehtyy, ei alaikäinen tai täysi-ikäinenkään lapsi joudu velkojen maksajaksi. Perillinen voi joutua velkojen maksajaksi vain, jos perunkirjoitus laiminlyödään tahallisesti.

Vainajan velat jäävät kuoleman jälkeen ensisijaisesti kuolinpesälle, jonka varoista velat maksetaan ennen perinnönjakoa. Lue lisää kuolinpesän perinnästä.