Blogi
Riitaista saatavaa ei peritä vapaaehtoisen perinnän keinoin

« Ajankohtaista

Riitaisan saatavan perintä

Useimmiten laskun perintä onnistuu tehokkaasti vapaaehtoisen perinnän keinoin, mutta joissain tapauksissa velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa perintätoimistolle. Mikäli saatava osoittautuu selvityksen jälkeen riitaiseksi, tulee vapaaehtoinen perintä keskeyttää. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä laskun riitautus tarkoittaa, milloin saatava on riitainen ja miten toimia, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa.

Riitainen saatava

Riitaisan saatavan määrittely ei ole aina yksinkertaista ja vaatii joskus runsaasti tietoa tilanteesta, sekä osallisten välisestä viestinnästä. Kun asiakas reklamoi laskusta ja kiistää maksuvelvollisuutensa, perintätoimiston tulee pyytää velalliselta reklamaation perusteet, ellei näitä ole annettu. Velallinen voi kiistää maksuvelvollisuuden esimerkiksi tuotteen viallisuudella, sopimusehtojen rikkomisella tai laskun määrän virheellisyydellä.

Kun velallinen on tehnyt reklamaation, perintätoimisto pyytää velkojan selvityksen asiasta. Mikäli velkoja katsoo reklamaation aiheelliseksi, tämä johtaa laskun välittömään korjaukseen, jolloin asia on käsitelty. Haastavaksi muodostuvat tilanteet, joissa osapuolilla on eriävä näkemys laskun aiheellisuudesta, jolloin saatavasta tulee riitainen.

Velallinen voi riitauttaa saatavan kaikissa perinnän vaiheissa tai ennen perintää. Saatavan voi riitauttaa suullisesti tai kirjallisesti, mutta joka tapauksessa riitauttaminen vaatii aina toimenpiteitä. Jos velallinen välttelee yhteydenottoja laskusta tai perinnästä, ei saatavaa katsota riitaiseksi. Mikäli laskussa on epäselvyyksiä, näistä on tärkeää kertoa perintätoimistolle ennen perintätoimeksiantoa, jotta perintätoimet voidaan arvioida tilannekohtaisesti.

Riitaisan saatavan perintä tulee keskeyttää

Perintälain mukaisesti riitaista saatavaa ei voida periä vapaaehtoisen perinnän keinoin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että velkoja ei voi vaatia saatavaa muulla tavalla. Jos velkojan selvityksen jälkeen asiakas edelleen kiistää maksuvelvollisuutensa, tulee vapaaehtoinen perintä keskeyttää. Asiakas voi kiistää maksuvelvollisuuden myös osittain, jolloin riidattoman osuuden perintää voidaan edelleen jatkaa normaalisti.

Perinnän keskeytyksen jälkeen velkoja päättää miten asian kanssa edetään. Yleensä asia pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla, mutta jos asiaa ei saada näin selvitettyä, voidaan asia viime kädessä viedä oikeuteen riita-asiana. Perintää voidaan jatkaa vain siinä tapauksessa, jos velallinen ei perustele asiaa tai perusteilla ei ole yhteyttä maksuvelvollisuuteen.

Millaisen perusteen jälkeen perintää voi jatkaa?

Perintää saa jatkaa vain siinä tapauksessa, kun asiakas ei perustele riitauttamista pyynnöstä huolimatta tai perusteella ei ole selkeää vaikutusta velvollisuuteen maksaa lasku. Vaikka velkoja pitäisi velallisen perustelua täysin aiheettomana, tämä ei välttämättä tee perustelua aiheettomaksi.

Perintää voidaan jatkaa, mikäli velallinen esittää perustelun, joka ei estä asian ratkaisemista tuomioistuimessa yksipuolisella velkomustuomiolla. Tällainen perustelu on esimerkiksi vetoomus velallisen huonoon maksukykyyn tai maksuhaluttomuuteen.

Riitaisan saatavan perintä oikeudellisessa perinnässä

Yleensä on kaikkien osapuolten edun mukaista ratkaista riitainen saatava ilman oikeudellisia toimia. Joskus tulee kuitenkin tilanteita, joissa sopuun ei päästä yrityksistä huolimatta. Tällöin velkoja voi nostaa velkomuskanteen käräjäoikeudessa laajalla haastehakemuksella, jota laadittaessa tulee tietää miltä osin ja millä perusteilla saatava on riitautettu.

Mikäli velka on suoraan ulosottokelpoinen, riitautettua saatavaa ei voida viedä käräjäoikeuteen. Perintälaissa on säädetty, että suoraan ulosottokelpoisen laskun kohdalla perintää saa jatkaa, ellei velallinen ole tehnyt perustevalitusta tai käyttänyt muuta siihen rinnastettavaa oikeussuojakeinoa.

Saatavan riitauttaminen voidaan välttää

Riitauttamista ei voida täysin välttää, mutta riskiä on mahdollista pienentää yrityksen omalla toiminnalla. Ennakoivilla toimilla voidaan välttää useiden reklamaatioiden syntyminen, joka vähentää laskun riitautuksia. Sopimukset ja sopimusehdot on laadittava huolellisesti, sekä yrityksen tulee kiinnittää huomiota reklamaatioiden käsittelyyn.

  • Laadi sopimusehdot etukäteen: Tuotteen hinta, toimitusaika, maksuehto, sekä palautus- ja peruutusehdot
  • Laadi kaupasta kirjallinen sopimus
  • Tarkasta sopimuskohdat, jotka aiheuttavat toistuvasti reklamaatioita