Perintä

Perinnän vaiheet ja perintäkulut

Perintä tarkoittaa kaikkia toimia, joiden tavoitteena on saada velallinen maksamaan erääntynyt velka sen velkojalle. Perintätoimia voi tehdä velkoja itse tai hänen osoittama asiamies, joka on yleensä perintätoimisto.

Perintä muodostuu eri vaiheista ja velan perintään käytettävät toimenpiteet sekä säännöt ovat erilaisia saatavan tyypistä riippuen, eli yrityssaatavien ja kuluttajasaatavien perinnässä on eroja. Tässä oppaassa käymme yleiset perinnän vaiheet, sekä yrityssaatavien perinnän tärkeimmät eroavaisuudet kuluttajasaatavien perintään.

Perinnän vaiheet

Perintä jaotellaan kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen on vapaaehtoinen perintä, jota tarvittaessa seuraa oikeudellinen perintä. Yleensä molemmista vaiheista vastaa asiantunteva perintätoimisto, joka on perinnän aikana tärkein kontakti velalliselle.

Vapaaehtoinen perintä

Perinnän ensimmäinen vaihe on vapaaehtoinen perintä, jota kutsutaan usein myös kirjeperinnäksi. Myös maksumuistutus lasketaan vapaaehtoiseen perintään, vaikka sen lähettää usein velkoja itse ja varsinainen perintä alkaa maksuvaatimuksesta. Tässä perinnän vaiheessa pyritään tavoittamaan velallinen mahdollisimman pian ja selvittämään hänen maksukykynsä.

Vaikka vapaaehtoisen perinnän päätoimena on perintäkirjeiden lähettäminen, hyvät perintätoimistot pyrkivät tavoittamaan velallisen myös muiden kanavien avulla. Nykyaikainen puhelinperintä ja sähköiset kanavat ovat välttämätön lisä kirjeperintään, jotta velallinen tavoitetaan tehokkaasti. Tämä on kaikkien etu sillä nopea kontakti vähentää perintäkuluja niin velkojalta kuin velalliselta.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä on perinnän toinen vaihe, johon siirrytään, jos saatavaa ei saada perittyä vapaaehtoisen perinnän toimin. Velkoja tai hänen asiamiehensä jättää haastehakemuksen käräjäoikeudelle, joka antaa velalliselle tiedoksiannon haasteesta. Mikäli velallinen ei vastaa haasteeseen tai maksa velkaa 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta, käräjäoikeus antaa velkomustuomion ja velka siirtyy ulosottoon.

Näin perintä etenee

Perintä alkaa aina maksumuistutuksesta ja päättyy kun velallinen maksaa saatavan vapaaehtoisesti tai velka siirtyy ulosottoon perittäväksi pakkokeinoin.

1. Maksumuistutus

Maksumuistutus on hyvä lähettää mahdollisimman pian velan erääntymisen jälkeen. Tyypillisesti kirjallinen maksumuistutus lähetetään, kun laskun erääntymisestä on kulunut 14 päivää, mutta monet yritykset pyrkivät muistuttamaan asiakkaita mahdollisimman pian. Maksumuistutuksesta voidaan periä 5 euron muistutusmaksu, mikäli se on lähetetty 14 päivän kuluttua alkuperäisen velan eräpäivästä.

Yritykselle kirjallisesti toimitetusta maksumuistutuksesta voidaan periä 12 euron muistutusmaksu.

2. Maksuvaatimus

Maksuvaatimus voidaan lähettää aikaisintaan, kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 14 päivää. Yritykselle lähetetystä maksuvaatimuksesta voidaan vaatia kuluja vain, jos maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää. Perintätoimisto lähettää kirjallisen maksuvaatimuksen, josta tulee ilmi vähintään:

  • Perintätoimiston sekä velkojan nimi ja osoite
  • Mihin saatava perustuu
  • Saatavan kokonaissumma ja sen erittely: pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut
  • Milloin, kenelle ja miten saatava on maksettava
  • Tieto velallisen mahdollisuudesta esittää huomautuksia saatavasta, missä ajassa huomautukset on esitettävä ja kenelle ne tulee toimittaa

Yrityssaatavien perinnässä voidaan lähettää myös julkisuusuhkainen maksuvaatimus, eli tratta.

3. Haaste ja velkomustuomio

Mikäli velallinen ei suorita velkaa maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, velkoja jättää käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jolla haetaan velkomustuomiota. Haastehakemuksen vastaanoton ja hyväksynnän jälkeen käräjäoikeuden haastemies antaa velalliselle tiedoksiannon, jossa on 14 päivää aikaa joko:

  • Keskeyttää prosessi maksamalla velka kokonaisuudessaan
  • Vastata kanteessa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin
  • Vastaanottaa velkomustuomio

Haasteen käsittelyn jälkeen annetaan velkomustuomio, eli käräjäoikeuden päätös, joka määrää velallisen maksamaan saatavat velkojalle päätöksen mukaisesti.

4. Ulosotto

Velkomustuomion jälkeen velkoja vie asian ulosottoviranomaiselle, joka aloittaa ulosottotoimet velan perimiseksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

Perintäkulut

Kuluttajasaatavien perinnässä on määritelty selkeät enimmäiskulut perinnälle. Perintäkulut kertyvät riippuen perittävän velan suuruudesta, perintätoimista ja perinnän kestosta.

Kuluttajasaatavien perintään on määrätty enimmäismäärät:

VelkaPerintäkulut korkeintaan
100 € tai vähemmän60 €
100 – 1000 €120 €
1000 € tai enemmän210 €

Lisäksi velasta kertyy eräpäivän jälkeen viivästyskorkoa, joka on noin 8% velan pääomasta. Mikäli saatava etenee oikeudelliseen perintään, velallisen maksettavaksi tulee myös oikeudenkäyntimaksut, jotka ovat 110 – 240 euroa.

Velkojalla on myös oikeus lisätä perintäkuluihin 20-50€ suuruinen korvaus, mikäli velallinen tekee maksusuunnitelman. Korvauksen suuruus riippuu velan suuruudesta ja maksuerien määrästä.

Yrityssaatavien perintään on määrätty enimmäismäärät:

VelkaPerintäkulut korkeintaan
500 € tai vähemmän250 €
500 – 2500 €470 €
2500 – 10 000 €550 €
10 000 € tai enemmän620 €
suoraan ulosottokelpoinen214 €
Laskun eräpäivä Maksumuistukset Maksuvaatimukset Haastehakemus Oikeudenkäynti ja tuomio Ulosotto
Mitä tapahtuu? Lasku erääntyy ja viivästyskorko alkaa kertymään Velkoja lähettää 1-2 kappaletta maksumuistuksia Perintätoimisto lähettää 1-2 kappaletta maksuvaatimuksia Perintätoimisto toimittaa haastehakemuksen käräjäoikeuteen Käräjäoikeus antaa velkomustuomion määräykseksi velkojen maksusta Ulosotto lähettää vireilletuloilmoituksen ja aloittaa ulosottotoimet
Kulut Viivästyskorkoa kertyy eräpäivän jälkeen n. 8% 5€ / kappale, korkeintaan 10€ 14, 24 tai 50€ ensimmäinen maksuvaatimus, toisesta 50%

Korkeintaan 21, 36 tai 75€
110-240 € riippuen velan suuruudesta Ei lisäkuluja ellei velallinen riitauta asiaa Ulosoton kulut vaihtelevat perittävän velan ja ulosottotoimien mukaan
Kesto Vähintään 14vrk Vähintään 2 viikkoa Vähintään 4 viikkoa Vähintään 8 viikkoa Vähintään 10 viikkoa Velkomustuomion jälkeen
Vapaaehtoinen perintä Oikeudellinen perintä Pakkoperintä

Kuinka toimia, jos saa perintäkirjeen

Jos vastaanotat perintäkirjeen, tärkeintä on reagoida siihen mahdollisimman nopeasti. Näin perintäkulut pysyvät mahdollisimman alhaisina, perintä ei etene pidemmälle ja vältetään maksuhäiriömerkintä.

Suositeltavinta on maksaa saatava kuluineen mahdollisimman nopeasti, viimeistään perintäkirjeessä määriteltyyn eräpäivään mennessä. Jos epäilet että laskun perusteissa on virhe, ota yhteyttä perintätoimistoon asian selvittämiseksi.

Mikäli laskua ei ole mahdollista maksaa heti, kannattaa ottaa yhteyttä perintätoimistoon ja neuvotella maksusuunnitelmasta. Kun maksusuunnitelma on aktiivinen ja sitä noudatetaan, saatava ei etene perintäprosessissa eteenpäin.

Usein kysyttyä perinnästä

Perintäprosessi ja sen termit voivat olla alaa tuntemattomalle hyvinkin vieraita. Tässä vastaamme muutamiin yleisimpiin kysymyksiin. Voit lukea lisää perintään liittyvistä termeistä perinnän sanakirjasta.

Voiko perinnästä saada maksuhäiriömerkinnän?

Maksuhäiriömerkintä merkitään luottorekisteriin, kun velallinen saa velkomustuomion. Jos kyseessä on luoton aiheuttama velka, kuten osamaksukauppa tai luottokorttilasku, voi luotonantaja ilmoittaa maksuhäiriö luottotietorekisteriin ilman käräjäoikeuden päätöstä. Tämän edellytyksenä on, että velan alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut vähintään 60 päivää ja maksuvaatimus on lähetetty 21 päivää ennen merkinnän ilmoitusta.

Milloin perintä siirtyy ulosottoon?

Perittävä saatava siirtyy ulosottoon, kun käräjäoikeus antaa velkomustuomion. Tämän jälkeen velan perinnästä vastaa ulosottoviranomainen, eikä perintätoimisto.

Miten kauan perintä voi jatkua?

Vapaaehtoinen perintä maksumuistutuksineen ja – vaatimuksineen voi jatkua 4-8 viikkoa. Velkasaatava voidaan viedä käräjäoikeuteen aikaisintaan 8 viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä ja käräjäoikeus antaa velkomustuomion 14 päivän kuluttua haasteen vireille tulosta.

Jos velallisen maksukyky arvioidaan heikoksi ja saatavaa ei viedä oikeudelliseen perintään, on saatava mahdollista siirtää jälkiperintään. Tämän aikana velallisen maksukykyä arvioidaan uudelleen ja huolehditaan siitä, että velka ei vanhene. Saatava voi olla jälkiperinnässä velan lopulliseen vanhenemiseen saakka, eli 20-25 vuotta.

Milloin lasku menee perintään?

Lasku menee perintään, kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 14 päivää ja perintätoimisto lähettää maksuvaatimuksen. Lasku siirtyy perintään aikaisintaan 28 päivän kuluttua alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Jos velkoja lähettää kaksi maksumuistutusta, lasku siirtyy perintätoimiston perittäväksi 42 päivän kuluttua eräpäivästä.

Mitä tarkoittaa hyvä perintätapa?

Hyvä perintätapa tarkoittaa kuluttajaviraston laatimaa ohjeistusta, kuinka perinnässä tulee toimia. Tämä periaateohjeistus on huomioitu myös perintälaissa, jonka mukaan hyvän perintätavan vastaisia toimia ei saa käyttää perinnässä.

Mitä tarkoittaa perinnän keskeytys?

Velallisella on oikeus vaatia perinnän keskeytystä, jolloin velka siirtyy suoraan oikeudelliseen perintään. Tämä ei kuitenkaan poista perinnästä jo aiheutuneita kuluja, eikä vaikuta oikeudellisen perinnän ja ulosoton kuluihin. Vaikka perintä keskeytetään, voi perintätoimisto jatkaa perintää ilman uusia kuluvaatimuksia.

Mitä on trattaperintä?

Tratta on julkisuusuhkainen maksuvaatimus, jota käytetään vain yrityssaatavien perinnässä. Jos trattaa ei makseta, velkoja voi protestoida velan, julkaista sen protestilistalla ja merkitä yritykselle maksuhäiriömerkinnän.