Pikaperintä on nopea keino lähettää laskut perintään heti
Nopea ja helppo yksittäisen laskun perintä

Kontio pikaperintä

Pikaperintä on nopea ja helppo tapa jättää yksittäinen saatava perittäväksi. Perintä voidaan aloittaa, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä ja siitä on lähetetty vähintään yksi erääntynyt maksumuistutus.

Pikaperintä on vaivaton ja paras ratkaisu yksittäisen saatavan perintään. Mikäli yritykselläsi kertyy säännöllisesti useampia laskusaatavia perintään, ole yhteydessä niin keskustellaan tarjoamistamme ratkaisuista yrityksen perintään.

Jätä toimeksianto pikaperintään

Toimeksiannon tekeminen on helppoa ja vie vain muutaman minuutin. Voit lähettää yritys- sekä kuluttajasaatavat myös heti eräpäivän jälkeen ja hoidamme maksumuistutuksen puolestanne. Jätä saatavasi perintään täyttämällä alla oleva lomake. Tietojen lähettämisen jälkeen olemme yhteydessä sinuun ja hoidamme perinnän asiakassuhteitasi kunnioittaen.

Pikaperinnässä ei ole avausmaksuja tai vuosimaksuja. Vapaaehtoisen perinnän provisio on 0% ja oikeudellisen perinnän 20% + viranomaiskulut.

Haluatko rekisteröityä Kontio Onlineen
ja siirtää laskun/laskuja heti pikaperintään?

Rekisteröidy ja siirrä laskut pikaperintään

Haluatko rekisteröityä Kontio Onlineen
ja siirtää laskun/laskuja myöhemmin pikaperintään?

Rekisteröidy Kontio Onlineen

Uusi asiakas

Jos sinulla ei ole käyttäjätunnuksia Kontio Onlineen, täytä oheinen lyhyt lomake.

Sinun tietosi
Asiakkaasi tiedot
Laskusi tiedot
Valmis
Toimeksiantajan tiedot
Yhteyshenkilön tiedot

Huom! Alkuperäisen laskun (ei maksumuistutuksen) päiväys

Huom! Alkuperäisen laskun (ei maksumuistutuksen) eräpäivä

Alkuperäinen lasku (PDF/DOC/Excel/JPEG max. 32 Mt). Ei maksumuistutusta.

Kontio Perintä on tarvittaessa velallisen tukena myös mahdollisen maksusuunnitelman sopimisessa, jos se näkemyksemme mukaan edesauttaa saatavan perintää. Mikäli ette ole halukkaita maksusuunnitelman laatimiseen, valitse "Ei maksusuunnitelmaa"-kohta.

Kiitos toimeksi­annostanne

Saatte lisätiedot sähköpostiinne. Halutessanne voitte olla meihin yhteydessä. Löydätte yhteystietomme täältä

« Alkuun

Kontio pikaperintä palveluhinnasto

Vapaaehtoinen perintä
Palvelun avausmaksu 0,00 €
Palvelun vuosimaksu 0,00 €
Toimeksiannon rekisteröinti 0,00 € / toimeksianto
Oikeudellinen perintä
Haastehakemus (riidaton asia) Viranomaiskulu
Täytäntöönpano ulosotossa Viranomaiskulu
Provisio peritystä pääomasta ja korosta 20 %
Jälkiperintä
Jälkiperintämaksu 20,00 € / toimeksianto / 6 kk + 20% provisio
Luottotappiosuosituksen laatiminen 0,00 € / toimeksianto
Kansainvälinen perintä
Vapaaehtoinen perintä kotimaasta 0,00 € / toimeksianto
Muut hinnat
Kertyneiden varojen tilittäminen 0,00 € / tilitys
Velallisen tietojen selvittäminen / Puutteellinen toimeksianto 10,00 € / toimeksianto
Toimeksiannon peruuttaminen / Aiheeton toimeksianto 30,00 € / toimeksianto
Toimeksiannon lopetus riitaisena 30,00 € / toimeksianto

Hintoihin lisätään arvonlisävero (ALV 24 %) sekä mahdolliset viranomaiskulut kulloinkin voimassaolevan viranomaishinnaston mukaan, ellei hinnastossa toisin mainita.

Kontio pikaperintä yleiset sopimusehdot

Kontio Pikaperinnän yleiset sopimusehdot ovat osa toimeksiannon jättäneen tahon (jäljempänä Toimeksiantaja) ja Kontio Perinnän (jäljempänä Kontio) välistä sopimussuhdetta (jäljempänä Sopimus), joka syntyy Toimeksiantajan toimitettua avointa saatavaansa koskevat asiakirjat tai muut tiedot Kontiolle. Toimeksiantajaksi katsotaan se yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö, joka on toimeksiantona vastaanotettujen laskujen, pankkisiirtojen tai velkakirjojen (myöhemmin Saatava) maksun saaja. Velalliseksi katsotaan kustakin Saatavasta yritys, yhteisö tai yksityinen, jolle lasku, pankkisiirto tai velkakirja on osoitettu (myöhemmin Velallinen). Tässä mainitusta tapahtumasta käytetään myöhemmin nimitystä Toimeksianto.

Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä sopimusehtoja. Voimassavolevat sopimusehdot ja palveluhinnasto ovat aina luettavissa osoitteessa https://www.kontioperinta.fi/pikaperinta.

Sopimuksen perusteella Kontio perii Toimeksiantajan yksilöimää ja erittelemää saatavaa. Mikäli yhdellä kertaa toimitetaan useiden eri Toimeksiantajien Saatavia, katsotaan sopimussuhteen syntyneen kunkin Toimeksiantajan ja Kontion välille yksin. Mikäli toimitetaan useiden Velallisten maksamattomia Saatavia, katsotaan sopimussuhteen koskevan kaikkia näitä Velallisia ja Saatavia kutakin yksinään.

Osapuolet sitoutuvat Sopimukseen liittyvässä toiminnassaan noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä muita yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Osapuolten yhteistyö on luottamuksellista. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ammatti- ja liikesalaisuudet. Tämä sopimuskokonaisuus kuuluu ammattisalaisuuden piiriin eikä sitä tai sen osia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle paitsi milloin se on tarpeen osapuolen lainmukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai laillisen edun valvomiseksi.

Toimeksiantaja vastaa toimeksiantona Kontiolle siirtämänsä saatavan tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että saatava on erääntynyt ja riidaton. Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan Kontiolle välittömästi kirjallisesti saatavaa koskevasta riitautuksesta. Toimeksiantaja vastaa siitä, ettei Kontiolle toimeksiantona siirretty saatava ole samanaikaisesti minkään muun tahon perittävänä. Osapuolet sitoutuvat tiedottamaan toisiaan kaikista yhteistyön kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivytystä.

Kontio vastaa siitä, että sillä on lain mukaiset luvat palvelujensa tuottamisen edellyttämässä laajuudessa vastaanottaa, rekisteröidä ja hyödyntää yksityishenkilöiden henkilötunnuksia ja muita henkilötietoja.

Kontiolla on oikeus hyödyntää Toimeksiantajan saatavien käsittelyn yhteydessä kertyviä tietoja liiketoiminnassaan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Kontiolla on oikeus käyttää Sopimuksen syntyä ja olemassaoloa referenssinä viestinnässään ja markkinoinnissaan ellei Sopimuksessa toisin määritellä.

Palvelun sisältö määräytyy kulloinkin voimassaolevien palvelukuvauksen mukaan. Kontiolla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita.

Vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvat hinnaston mukaiset kulut laskutetaan onnistuneiden perintätoimenpiteiden perusteella Toimeksiantajalta tai vähennetään suoraan Toimeksiantajalle tehtävistä tilityksistä. Muut Sopimukseen perustuvat Kontion palkkiot ja kulut laskutetaan palvelua koskevan palveluhinnaston mukaan. Sopimukseen perustuville viivästyneille rahasuorituksille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Mikäli toimeksianto päättyy Toimeksiantajan pyynnöstä tai Toimeksiantajasta johtuvasta muusta syystä, Kontio varaa oikeuden veloittaa kaikki ne kulut ja palkkiot arvonlisäveroineen, jotka ovat kertyneet toimeksiannon hoitamisesta.

Sopimus tulee voimaan, kun Toimeksiantaja on lähettänyt Toimeksiannon Kontiolle ja Kontio on vastaanottanut ja hyväksynyt sen. Kontiolla on oikeus olla hyväksymättä Toimeksiantoa tai perustellusta syystä keskeyttää vireillä olevan Toimeksiannon käsittely. Sopimus päättyy, kun Saatava on kaikkine kuluineen ja korkoineen tullut perityksi, Toimeksiantaja peruu Toimeksiannon tai Kontio toteaa Velallisen perintäkelvottomaksi (esim. Velallisen olinpaikka on tuntematon tai Velallinen on kuollut, konkurssissa, todettu varattomaksi jne.)

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan puolin ja toisin kirjallisesti irtisanoa päättyväksi yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti Sopimukseen perustuvaa velvoitettaan taikka viivästyy olennaisesti sen täyttämisessä; toinen osapuoli asetetaan selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin; toisen osapuolen toiminta on kielteisen julkisuuden tai viranomaisen huomion kohteena, mikä on omiaan vaikuttamaan haitallisesti ensin mainitun osapuolen maineeseen tai yrityskuvaan; tai toinen osapuoli toimii lain tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen vastaisesti, mistä saattaa seurata ensin mainitulle osapuolelle vahinkoa.

Sopimuksen päättyessä Kontiolla on oikeus niin halutessaan jatkaa jo perinnässä olevien Toimeksiantojen hoitamista alkuperäisen Sopimuksen mukaisesti ilman että Toimeksianto katkeaa. Toimeksiannon päättyessä Kontiolla on oikeus laskuttaa Sopimuksen mukaisesti jo tehdyt toimenpiteet Toimeksiantajalta.

Velallinen ohjataan suorittamaan maksunsa aina Kontion asiakasvaratilille. Kontio säilyttää asiakasvaratililleen kertyneet varat erillään omista varoistaan. Toimeksiantajan Saatavalle kertyneet varat tilitetään Saatavasta ilmenevälle tai Toimeksiantajan muuten ilmoittamalle pankkitilille Kontion normaalin tilityskäytännön mukaisesti. Kontiolla on kuitenkin oikeus kuitata Toimeksiantajalle tilitettävistä varoista Sopimuksen perusteella laskuttamansa kulut ja palkkiot.

Osapuolet vastaavat välittömästä vahingosta, joka toiselle osapuolelle on aiheutunut sen vuoksi, että vahingon aiheuttanut osapuoli on tahallaan tai tuottamuksella laiminlyönyt noudattaa Sopimuksessa tai sen liitteissä olevaa velvoitetta. Osapuolet eivät vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista ellei toisin ole Sopimuksessa sovittu.

Milloin vahinko liittyy yksittäisen saatavan käsittelyssä tapahtuneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin, jonka johdosta kyseinen saamisoikeus on menetetty, korvausvastuun enimmäismäärä on saatavan maksamaton pääomamäärä sillä hetkellä, kun vahinko aiheutui, kuitenkin enintään 10.000 euroa.

Kontio ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vuoksi, että Toimeksiantaja on käyttänyt Kontion tuottamia palveluita Sopimuksen vastaisesti. Kontio ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten valuuttakurssien muutoksesta, työtaistelutoimenpiteestä, tulipalosta, luonnonkatastrofista, epidemioista, sodasta tai siihen rinnastettavasta aseellisesta konfliktista, lainsäädännön muutoksista, kolmannen tahon toimista, tai tapahtumasta jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muuten kohtuuttomia toimenpiteitä todennäköisesti syntyvään vahinkoon verrattuna. Lisäksi Kontio ei vastaa vahingosta, jonka tapahtumista tai tiedoista Kontio ei ole voinut ennen sopimuksen solmimista tietää tai ei pitänytkään tietää.

Kontiolla on oikeus lainsäädännön muutosten ja tai siihen verrattavien merkittävien toimintaympäristön muutosten johdosta muuttaa Sopimusta ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Kontio voi muuttaa palveluiden sisältöä tai hinnoittelua, mikäli se on tarpeen palvelujen pitämiseksi lainmukaisina, ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina ilmoittamalla Toimeksiantajalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen nojalla perintään edennyt Saatava siirtyy perittäväksi kaikkine perintäoikeuksineen Kontiolle, jolla siirron nojalla on oikeus velkojan asemassa ja oikeuksin omissa nimissään suorittaa Toimeksiantoon liittyvät vapaaehtoiset ja oikeudelliset perintätoimenpiteet sekä Toimeksiantajan puolesta vastaanottaa ja kuitata vastaanotetuiksi Velalliselta saatavat suoritukset. Kontio voi halutessaan siirtää perittäväkseen siirretyn Saatavan takaisin Toimeksiantajalle. Näin voi tapahtua etenkin jos ilmenee, että Saatava ei ole selvä ja riidaton. Kontio voi jatkaa perintää Toimeksiantajan lukuun ja nimissä tämän valtuutettuna asiamiehenä myös näissä tapauksissa erillistä sopimusta ja korvausta vastaan.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Henkilötietojen käsittely pikaperinnässä

1. Osapuolet

Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva liite (”Sopimus”) on tehty seuraavien osapuolten (”Osapuolet”) välillä: WestStar Oy, Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti, Y-tunnus 2223699-7, (jäljempänä ”Käsittelijä”), ja WestStar Oy:n palveluja käyttävä henkilö tai yritys (jäljempänä ” Rekisterinpitäjä”) Osapuolet ovat keskenään sopineet seuraavaa:

2. Tausta ja tarkoitus

Tämä Sopimus täydentää Osapuolten aiemmin tekemää sopimusta (”Pääsopimus”) Käsittelijän tarjoamista palveluista, mukaan lukien sen mahdolliset liitteet, laajennukset ja muutokset, henkilötietojen käsittelyä koskevin osin.

Rekisterinpitäjä on Tietosuojasäännöksissä (kuten määritelty kohdassa 3) tarkoitettu rekisterinpitäjä, joka on vastuussa Tietosuojasäännösten mukaisille rekisteröidyille henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Käsittelijä on Tietosuojasäännöksissä tarkoitettu henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun Sopimuksen mukaisesti.

Tällä Sopimuksella ei laajenneta Käsittelijän vastuita ja velvoitteita Pääsopimuksessa taikka palvelukuvauksessa sovitusta, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Kaikki palvelukuvauksen ulkopuolinen työ, mukaan lukien tässä Sopimuksessa kuvatut työt, on lisätyötä, josta Käsittelijä on oikeutettu veloittamaan lisätyön mukaisen hinnan.

Käsiteltävät rekisterit sen mukaan mitä seuraavia palveluita Rekisterinpitäjä on Käsittelijältä ottanut käyttöönsä:

 • Kontio tietopalvelut
 • Kontio laskutuspalvelu
 • Kontio perintäpalvelut
 • Paalu laskutusjärjestelmä

Käsittelyn luonne:

Käyttäjätunnusten hallinta, kuten tunnuksen lisäys, muokkaus, ryhmiin lisääminen tai tunnusten poistaminen Rekisterinpitäjän kirjallisten muutospyyntöjen mukaisesti.

3. Määritelmät

”Tietosuojasäännökset” tarkoittaa henkilötietolakia (523/1999) muutoksineen ja korvaavine säädöksineen, Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja muuta sovellettavaa Euroopan Unionin tai kansallista yleistä tietosuojalainsäädäntöä, pois lukien Rekisterinpitäjää mahdollisesti koskeva erityislainsäädäntö.

”Tietosuoja-asetus” tarkoittaa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

”Rekisteri” on henkilötietoja sisältävä tietojärjestelmä tai tietojoukko. Tyypillisiä henkilörekistereitä ovat työnantajan työntekijärekisteri tai asiakasrekisteri. Työntekijärekisterin henkilötietoja voidaan käyttää esim. tietojärjestelmien käyttöoikeuksien myöntämiseen.

”Rekisterinpitäjä” on yritys tai muu yhteisö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri on perustettu ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä.

”Käsittelijä” on palveluntoimittaja, joka käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän toimeksiannosta tämän lukuun.

4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuottaa Rekisterinpitäjälle palveluita Pääsopimuksen mukaisesti. Käsittelijä ei käytä eikä käsittele henkilötietoja muuhun tarkoitukseen. Käsittelyn kohteena ovat Käsittelijän tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä ylläpidettävät henkilötiedot, joita tarvitaan Pääsopimuksessa ja palvelukuvauksessa kuvattujen palveluiden toteuttamiseksi, kuten käyttäjätietokannan, hakemistopalvelun tai sähköpostijärjestelmän ylläpitotehtävät. Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan tarvittaessa Pääsopimusta tarkemmin muussa Osapuolia sitovassa dokumentaatiossa tai Rekisterinpitäjän ohjeistuksessa.

5. Osapuolten yleiset velvollisuudet

5.1. Käsittelijän velvollisuudet

Käsittelijä

 • käsittelee henkilötietoja tämän Sopimuksen ja Rekisterinpitäjän mahdollisesti antamien tarkentavien kirjallisten ohjeiden mukaisesti; ja
 • (ii) käsittelee henkilötietoja laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

5.2. Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjä

 • vastaa siitä, että se on antanut Käsittelijälle kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelyä varten tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa sopimalla käsittelystä tällä Sopimuksella sekä palvelukuvauksessa, sekä ylläpitää Tietosuojasäännösten mukaisia selosteita;
 • vastaa siitä, että Rekisterinpitäjä huolehtii Tietosuojasäännösten mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista;
 • sitoutuu Käsittelijän pyytäessä tekemään päätökset ja tulkinnat Tietosuojalainsäädännöstä siltä osin kuin ne kuuluvat Rekisterinpitäjän päätettäväksi; ja
 • sitoutuu siihen, että mikäli Rekisterinpitäjä haluaa henkilötietoja käsiteltävän Tietosuojasäännöksiä sekä tässä Sopimuksessa kuvattua tiukemmin, menettelyn kustannuksista sovitaan erikseen.

6. Henkilötietojen käsittely

Käsitellessään henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun

Käsittelijä

 • toteuttaa arvionsa mukaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja asianmukaisen turvallisuustason ylläpitämiseksi esimerkiksi palauttamalla tietojen saatavuuden mahdollisessa häiriötilanteessa;
 • auttaa mahdollisuuksiensa mukaan Rekisterinpitäjää varmistamaan, että Tietosuojaasetuksen 32-36 artiklassa säädettyjä Rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan. Tämä tarkoittaa Käsittelijän osalta sitä, että Käsittelijä käsittelee henkilötietoja huolehtien asianmukaisesta turvallisuustasosta Rekisterinpitäjän edellyttämällä, Pääsopimuksessa vahvistetulla vaatimustasolla (SLA), ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa, sekä avustaa tarvittaessa Rekisterinpitäjää tämän pyynnöstä tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien ja ennakkokuulemisen valmistelussa. Tässä kohdassa kuvatut avustusvelvoitteet Käsittelijä suorittaa tuntiveloitusperusteisesti;
 • mikäli Tietosuojasäännösten noudattamiseksi on tarpeen, Käsittelijä auttaa Rekisterinpitäjää pyynnöstä ja mahdollisuuksiensa mukaan täyttämään Rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata rekisteröityjen tietopyyntöihin tuntiveloitusperusteisesti
 • ilmoittaa Rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä kaikista tietosuojaviranomaisten tai muiden viranomaisten esittämistä tiedusteluista ja kysymyksistä koskien tämän Sopimuksen mukaista henkilötietojen käsittelyä;
 • ilmoittaa Rekisterinpitäjälle viipymättä, jos Käsittelijä katsoo, että Rekisterinpitäjän ohjeistukset tai käytännöt rikkovat Tietosuojasäännöksiä;
 • ei siirrä henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainväliselle organisaatiolle ilman Rekisterinpitäjän etukäteistä kirjallista suostumusta taikka nimenomaista ohjeistusta. Milloin Rekisterinpitäjän ylläpidettävät järjestelmät / laitteet sijaitsevat EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella, sovitaan siirrosta Rekisterinpitäjän kanssa erikseen. Rekisterinpitäjä vastaa siirron lainmukaisuudesta;
 • saattaa Rekisterinpitäjän saataville ne tiedot, jotka ovat tarpeen tässä Sopimuksessa sovittujen ja Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten.

7. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot siten kuin Osapuolten välillä on salassapidosta erikseen tarkemmin sovittu. Käsittelijä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja tämän Sopimuksen perusteella, ovat sitoutuneet noudattamaan vastaavaa salassapitovelvollisuutta.

8. Alihankkijat

Käsittelijä on oikeutettu käyttämään alihankkijoita tämän Sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa näitä ehtoja vastaavasti.

9. Tietojen poistaminen

Pääsopimuksen päättymisen jälkeen taikka Rekisterinpitäjän erillisestä kirjallisesta pyynnöstä Käsittelijä poistaa taikka palauttaa tuntiveloitusperusteista korvausta vastaan Rekisterinpitäjälle kaikki Rekisterinpitäjän lukuun käsitellyt henkilötiedot. Mikäli Rekisterinpitäjä ei 60 päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä lukien ole pyytänyt aineiston palauttamista, Käsittelijä on oikeutettu tuhoamaan aineistot.

10. Vahingonkorvaus

Rekisterinpitäjä sitoutuu pitämään Käsittelijän täysimääräisesti vapaana kaikista taloudellisista ja muista vastuista, vahingoista ja kustannuksista, joita Rekisterinpitäjän Tietosuojasäännösten tai muun lain mukaisten velvoitteiden rikkomisesta aiheutuu Käsittelijälle. Käsittelijän vahingonkorvausvastuu tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta määräytyy Pääsopimuksen mukaisesti.

11. Muutokset

Osapuolet sopivat, että tällä Sopimuksella muutettu Pääsopimus pysyy muilta osin täysimääräisesti voimassa. Riippumatta siitä, mitä Pääsopimuksessa on sovittu soveltamisjärjestyksestä, jos tämä Sopimus ja Pääsopimus ovat ristiriidassa keskenään, pätee tämä Sopimus ennen Pääsopimusta.

Muutoksista tähän Sopimukseen sovitaan Osapuolten kesken kirjallisesti.

12. Voimassaolo

Mikäli hyväksyt uudet ehdot, ei sinun tarvitse tehdä mitään ja Sopimus astuu voimaan 25.5.2018 automaattisesti. Tämä Sopimus päättyy samanaikaisesti Pääsopimuksen kanssa.

Sopimusta tai sen liitteitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista suostumusta Käsittelijältä.

WestStar Oy

Lue lisää palveluistamme

PerintäpalvelutLaskutusTietopalvelut