Yrityksen perintäkulut

Yrityssaatavien perinnässä perintäkuluille ei ole laissa säädetty samanlaisia rajoja kuin kuluttajasaatavien perinnässä. Perintälain mukaan yrityssaatavien perinnässä voidaan käyttää 40 euron suuruista vakiokorvausta. Jos perintään käytetty työ ylittää arvoltaan vakiokorvauksen, velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Perintälain mukainen vakiokorvaus

Perintälaissa säädetään, että velkojalla on oikeus 40 euron suuruiseen vakiokorvaukseen, mikäli yritys ei maksa velkaa eräpäivään mennessä. Vakiokorvauksen edellytyksenä on siis maksun viivästyminen niin, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Jos velka on sovittu maksettavaksi erissä, on velkojalla oikeus vakiokorvaukseen jokaisen viivästyneen maksuerän kohdalla.

Vakiokorvaus on huomioitava muissa mahdollisissa perintäkuluissa, joten velkojan tulee vähentää vakiokorvauksen määrä muista vaadituista perintäkuluista. Vakiokorvauksen määrä on pakottava, eli velkoja ja velallinen eivät voi keskenään sopia suurempaa vakiokorvausta tai sen huomiotta jättämistä perintäkuluissa. Vakiokorvauksen pakottavuus ei kuitenkaan ole esteenä maksuviivästysseuraamukselle, kuten viivästyssakolle, josta voidaan sopia erikseen tilauksen yhteydessä.

Perintäkulut yritykselle muodostuvat työnmäärästä

Yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismäärää ei ole määritelty, mutta tämä ei tarkoita, että yrityksen laskujen perinnässä voidaan veloittaa ihan mitä tahansa. Perintäkulujen muodostumisessa huomioidaan saatavan suuruus, perintään käytetty työmäärä, tarkoituksenmukainen perinnän suoritustapa ja muut seikat. Vakiokorvauksen ylittäviltä osin perintäkuluja arvioidaan siis kokonaisuutena.

Kohtuuttomat yritysperinnän kulut

Kohtuuttomat perintäkulut ovat jatkuvasti esillä yritysperinnässä, koska yritysperinnän kulut perustuvat tehtyyn työhön. Hyvä perintätapa määrittelee, ettei perinnästä saa aiheutua perusteettomia tai kohtuuttomia kuluja. Perintätoimiston pitää kyetä erittelemään kulut, niiden perusteet ja perustelemaan suoritettujen perintätoimien tarkoituksenmukaisuus, osoittaakseen mistä perintäkulut muodostuvat.

Mikäli perintäkulujen kohtuullisuus arveluttaa, tuntuvat kohtuuttoman suurilta tai perusteettomilta, kannattaa asiasta reklamoida perintätoimistolle ja vaatia kirjallinen selvitys perintäkulujen muodostumisesta. Velallinen ei ole velvollinen korvaamaan perintäkuluja, jos perinnässä on toimittu perintälain tai hyvän perintätavan vastaisesti. Jos perintätoimisto ei suostu tekemään erittelyä ja vaatii edelleen mielestäsi kohtuuttomia perintäkuluja, asiasta voi kannella Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Yritysperinnän kulujen väliaikainen muutos

Koronapandemia on aiheuttanut monille yrityksille taloudellisia vaikeuksia, jonka vuoksi perintälakiin tehtiin väliaikainen muutos koskien yritysperintää. Väliaikainen muutos on voimassa 1.1.2021 – 30.6.2021 tehtävissä perintätoimissa ja rajoittaa perintätoimia, sekä niiden kuluja. Lakimuutos muun muassa asettaa yritysperinnän kuluihin euromääräiset enimmäismäärät. Lue lisää perintälain muutoksesta.

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa