Rekisteröidy Kontio Online -perintäpalveluiden käyttäjäksi

Rekisteröidy Kontio Onlineen

Kontio Online on toimeksiantajien verkkopalvelu, josta lähetät laskut perintään, seuraat toimeksiantojen edistymistä ja voit ostaa luottotietoraportteja. Täyttäkää lomake ja tarkastamme rekisteröitymistietonne, sekä lähetämme kirjautumistunnuksenne ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Tietosi
Valmis
Toimeksiantajan tiedot
Yhteyshenkilön tiedot

Kontio Palveluhinnasto

Kontio Perintäpalvelu
Vapaaehtoinen perintä
Palvelun avausmaksu 0,00 €
Palvelun vuosimaksu 0,00 €
Verkkopalvelun käyttöoikeus 0,00 €
Toimeksiannon vastaanottaminen sähköisesti / rekisteröinti 0,00 € / toimeksianto
Palvelumaksu alle 50 € saatavan perinnästä (maksu veloitetaan myös ohimaksu- ja peruutustilanteissa) 10,00 €
Perinnän asiakaspalvelu (puhelinpalvelu, sähköposti) 0,00 €
Puhelinperintä 0,00 €
Sähköiset perintätoimet (sähköposti / tekstiviesti) 0,00 €
Provisio peritystä pääomasta ja korosta 6,9 %
Oikeudellinen perintä
Haastehakemus (riidaton asia) 50,00 € + viranomaiskulu
Riitaisan saatavan perintä 200,00 € / tunti
Täytäntöönpano ulosotossa Viranomaiskulu
Provisio peritystä pääomasta ja korosta 20 %
Manuaalinen ulosottohakemus 50,00 € / saatava
Rikosasiat (saatavien ilmoittaminen ja perintä) 50,00 € / saatava
Jälkiperintä
Jälkiperintämaksu 20,00 € + jälkiperintäprovisio 20 % / toimeksianto / 6 kk
Luottotappiosuosituksen laatiminen 0,00 € / toimeksianto
Kansainvälinen perintä
Vapaaehtoinen perintä kotimaasta 0,00 € / toimeksianto
Puhelinperintä 0,00 €
Insolvenssimenettelyt
Yksityishenkilön velkajärjestely 120,00 € + jälkiperintäprovisio 20 % / velallinen
Yrityssaneerausmenettely 120,00 € + jälkiperintäprovisio 20 % / velallinen
Konkurssiuhkainen maksukehotus 50,00 € / velallinen
Konkurssivalvontamenettely 120,00 € + jälkiperintäprovisio 20 % / velallinen
Konkurssihakemus Sopimuksen mukaan
Saatavan perintä kuolinpesästä 50,00 € / velallinen
Muut hinnat
Vakioraporttien tuottaminen 0,00 € / raportti
Kertyneiden varojen tilittäminen 0,00 € / tilitys
Toimeksiannon peruuttaminen / aiheeton toimeksianto 30,00 € / toimeksianto
Velallisen tietojen selvittäminen / puutteellinen toimeksianto 10,00 € / toimeksianto
Toimeksiannon lopetus riitaisena 30,00 € / toimeksianto
IT – konsultaatio 80,00 € / tunti
Toimeksianto sähköpostilla tai kirjeitse 10,00 € / toimeksianto

Hintoihin lisätään arvonlisävero (ALV 24 %) sekä mahdolliset viranomaiskulut kulloinkin voimassaolevan viranomaishinnaston mukaan, ellei hinnastossa toisin mainita.

Perintätoimenpiteistä velallisilta veloitetaan Laki saatavien perinnästä 10§:n ja 10a-f§:n tai 3b-e§:n mukaiset perintäkulut.

Kontio perintä: Yleiset sopimusehdot

Yleistä

Nämä ovat Kontio Perinnän eli WestStar Oy:n (Jäljempänä ”Kontio”) yleiset sopimusehdot (”Sopimusehdot”). Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Kontion ja sen kanssa Perintätoimeksiantosuhteessa olevan yrityksen, yhteisön tai luonnollisen henkilön (jäljempänä ”Asiakas” tai ”Toimeksiantaja”) välillä. Asiakas sitoutuu näihin Sopimusehtoihin sähköisesti hyväksymällä Sopimusehdot rekisteröityessään Verkkopalvelun käyttäjäksi. Jäljempänä sopimuksessa Osapuolilla tarkoitetaan Kontiota ja Asiakasta yhdessä ja Osapuolella kumpaakin erikseen.

Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Kontion Asiakkaille verkossa, verkon välityksellä tai muulla tavoin tarjoamiin Palveluihin sekä Asiakkaan asiointiin Kontion järjestämässä Verkkopalvelussa.

Sopimusehtojen lisäksi Asiakkaan ja Kontion välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Hinnastoa ja Kontion mahdollisesti erikseen antamia ohjeita. Voimassa olevat Sopimusehdot ja palveluhinnasto (”Hinnasto”) ovat aina luettavissa osoitteessa: https://www.kontioperinta.fi/pikaperinta.

Perintä

Yleistä

Toimeksiantosopimuksen (”Sopimus”) perusteella Kontio perii Toimeksiantajan yksilöimää ja erittelemää riidatonta ja maksettavaksi erääntynyttä saatavaa (jäljempänä ”Saatava”). Mikäli samalla kertaa toimitetaan useiden eri toimeksiantajien Saatavia, katsotaan sopimussuhteen syntyneen kunkin Toimeksiantajan ja Kontion välille erikseen. Mikäli taas Kontiolle toimitetaan useiden eri velallisten maksamattomia Saatavia, katsotaan sopimussuhteen koskevan kaikkia näitä velallisia ja Saatavia.

Toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivästystä antaa toimeksiannon hoidon kannalta tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valtakirjat ja ilmoittaa viivytyksettä Kontiolle tietoonsa tulleista suorituksista, riitautuksista tai muista toimeksiannon hoitoon vaikuttavista seikoista. Toimeksiantaja vastaa toimeksiantona Kontiolle siirtämänsä saatavan tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että saatava on erääntynyt ja riidaton.

Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan Kontiolle välittömästi kirjallisesti saatavaa koskevasta riitautuksesta. Toimeksiantaja sitoutuu siirtämään Kontiolle perintään ainoastaan erääntyneitä saatavia, jotka ovat sekä määrältään että perusteeltaan aiheellisia.

Toimeksiantaja vastaa siitä, ettei Kontiolle toimeksiantona siirretty saatava ole samanaikaisesti minkään muun tahon perittävänä.

Toimeksiantaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Kontiolle kaikki yhtiömuotoaan, yhtiön nimeä ja yhtiön olemassaoloa koskevat muutokset sekä yhtiön asettamisen selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. Osapuolet sitoutuvat tiedottamaan toisiaan kaikista yhteistyön kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivytystä.

Kontion oikeudet ja velvollisuudet

Kontio vastaa siitä, että sillä on lain mukaiset luvat palvelujensa tuottamisen edellyttämässä laajuudessa vastaanottaa, rekisteröidä ja hyödyntää yksityishenkilöiden henkilötunnuksia ja muita henkilötietoja.

Kontiolla on oikeus hyödyntää Toimeksiantajan saatavien käsittelyn yhteydessä kertyviä tietoja liiketoiminnassaan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Kontiolla on oikeus käyttää Sopimuksen syntyä ja olemassaoloa referenssinä viestinnässään ja markkinoinnissaan, ellei Osapuolet kirjallisesti sovi toisin. Tiedon säilyttämisessä noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön määräaikoja.

Sopimuksen nojalla perintään edennyt Saatava siirtyy perittäväksi kaikkine perintäoikeuksineen Kontiolle, jolla siirron nojalla on oikeus velkojan asemassa ja oikeuksin omissa nimissään suorittaa toimeksiantoon liittyvät vapaaehtoiset ja oikeudelliset perintätoimenpiteet sekä Toimeksiantajan puolesta vastaanottaa ja kuitata vastaanotetuiksi velalliselta saatavat suoritukset.

Kontio voi halutessaan siirtää perittäväkseen siirretyn Saatavan takaisin Toimeksiantajalle. Näin voi tapahtua etenkin, jos ilmenee, että Saatava ei ole selvä ja riidaton. Kontio voi jatkaa perintää Toimeksiantajan lukuun ja nimissä tämän valtuutettuna asiamiehenä myös näissä tapauksissa erillistä sopimusta ja korvausta vastaan.

Palvelu

Palvelun sisältö määräytyy kulloinkin voimassa olevien palvelukuvausten mukaisesti. Kontiolla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamiseen alihankkijoita.

Kontio voi muuttaa palvelun sisältöä, mikäli se on tarpeen palvelun pitämiseksi lainmukaisena, ajankohtaisena ja tarkoituksenmukaisena ilmoittamalla Asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Kulut ja laskutus

Sopimukseen perustuvat Kontion palkkiot ja kulut laskutetaan näiden Yleisten sopimusehtojen ja kulloinkin voimassa olevan erillisen Hinnaston mukaisesti. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Mikäli Asiakkaan arvonlisäverovähennysoikeus lakkaa, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä välittömästi kirjallisesti Kontiolle.

Vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvat Hinnaston mukaiset kulut laskutetaan onnistuneiden perintätoimenpiteiden perusteella Toimeksiantajalta tai vähennetään suoraan Toimeksiantajalle tehtävistä tilityksistä. Muut Sopimukseen perustuvat Kontion palkkiot ja kulut laskutetaan Palvelua koskevan Hinnaston mukaan.

Hinnaston mukaiset Toimeksiantajalta veloitettavat provisiot veloitetaan Toimeksiantajalta suoraan siinä tapauksessa, että velallinen maksaa Saatavan tai osan siitä suoraan Toimeksiantajalle.

Kontiolla on oikeus lisätä Hinnaston mukaisiin palkkioihin ja maksuihin lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksestä johtuvat uudet tai korotetut maksut ja kulut sekä nousseet postikulut, mikäli muuttunut lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai oikeuskäytäntö vaikuttaa hinnoittelun perusteisiin tai palveluprosessiin. Kontio ilmoittaa muutoksesta Toimeksiantajalle.

Kontiolla on oikeus vaatia Toimeksiantajalta ennakkomaksua katsoessaan sen aiheelliseksi riippumatta toimeksiannon hoitamisen vaiheesta. Ennakko voidaan veloittaa myös haltuun saaduista Toimeksiantajan varoista.

Sopimukseen perustuville viivästyneille rahasuorituksille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Mikäli toimeksianto päättyy Toimeksiantajan pyynnöstä tai Toimeksiantajasta johtuvasta muusta syystä, Kontio varaa oikeuden veloittaa Toimeksiantajalta kaikki ne kulut ja palkkiot arvonlisäveroineen, jotka ovat kertyneet Toimeksiannon hoitamisesta.

Toimeksiannon voimassaolo ja lopettaminen

Sopimus tulee voimaan, kun Toimeksiantaja on lähettänyt toimeksiannon Kontiolle ja Kontio on vastaanottanut ja hyväksynyt sen. Kontiolla on oikeus olla hyväksymättä toimeksiantoa tai perustellusta syystä keskeyttää vireillä olevan toimeksiannon käsittely.

Sopimus päättyy, kun Saatava on kaikkine kuluineen ja korkoineen tullut perityksi, Toimeksiantaja peruu Toimeksiannon, Kontio toteaa velallisen perintäkelvottomaksi (esim. Velallisen olinpaikka on tuntematon tai velallinen on kuollut, konkurssissa, todettu varattomaksi jne.) tai jos Kontio havaitsee Saatavan perusteen lainvastaiseksi tai selvästi perusteettomaksi.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan puolin ja toisin kirjallisesti irtisanoa päättyväksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Kummallakin Osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli:

  • Osapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti Sopimukseen perustuvaa velvoitettaan taikka viivästyy olennaisesti sen täyttämisessä;
  • Osapuoli asetetaan selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin;
  • Osapuolen toiminta on kielteisen julkisuuden tai viranomaisen huomion kohteena, mikä on omiaan vaikuttamaan haitallisesti ensin mainitun osapuolen maineeseen tai yrityskuvaan;
  • Osapuolen liiketoiminta tai sen osa siirtyy yritysjärjestelyn tai muun toimenpiteen johdosta tai Osapuolen organisaatiossa, liiketoimintamallissa tai yhtiörakenteessa tapahtuu olennainen muutos;
  • Osapuoli toimii lain tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen vastaisesti, mistä saattaa seurata ensin mainitulle osapuolelle vahinkoa.

Sopimuksen päättyessä Kontiolla on oikeus niin halutessaan jatkaa jo perinnässä olevien toimeksiantojen hoitamista alkuperäisen Sopimuksen mukaisesti ilman, että toimeksianto katkeaa. Toimeksiannon päättyessä Kontiolla on oikeus laskuttaa Sopimuksen mukaisesti jo tehdyt toimenpiteet Toimeksiantajalta.

Kontiolla on oikeus laskuttaa avoimena olevat perintä-, viranomais- ja oikeudenkäyntikulut Toimeksiantajalta, mikäli tämä siirtää toimeksiantonsa kolmannelle osapuolelle.

Tilitys

Velallinen ohjataan suorittamaan maksunsa aina Kontion asiakasvaratilille. Kontio säilyttää asiakasvaratililleen kertyneet varat erillään omista varoistaan. Toimeksiantajan Saatavalle kertyneet varat tilitetään Saatavasta ilmenevälle tai Toimeksiantajan muuten ilmoittamalle pankkitilille Kontion normaalin tilityskäytännön mukaisesti. Kontiolla on kuitenkin oikeus kuitata Toimeksiantajalle tilitettävistä varoista Sopimuksen perusteella laskuttamansa kulut ja palkkiot.

Siinä tapauksessa, että Toimeksiantajan toiminta lakkaa (esimerkiksi yhtiön purkautuessa) ennen kuin Kontio on tilittänyt velalliselta saadun suorituksen Toimeksiantajalle, palauttaa Kontio saadun suorituksen velalliselle.

Verkkopalvelu

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas vastaa myös mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun.

Mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, tästä on välittömästi ilmoitettava Kontiolle, joka huolehtii käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvien oikeuksien poistamisesta.

Asiakas on velvollinen pyytämään Kontiolta käyttöoikeuksien lakkauttamista henkilöiltä, jolla ei ole työsuhteen päättymisen, työtehtävien muuttumisen tai muun syyn vuoksi enää oikeutta verkkopalveluun.

Kontiolla on oikeus lainsäädännön, viranomaismääräyksen tai Asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella rajoittaa tai peruuttaa annettu käyttöoikeus. Kontio voi lisäksi aina poistaa käyttöoikeuden, jota ei ole käytetty kuuteen (6) kuukauteen.

Kontio tarjoaa verkkopalveluja Asiakkaiden käytettäviksi yleisesti käytössä olevalla tekniikalla. Asiakas vastaa itse verkkopalveluihin liittymisestä ja käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kontiolla on oikeus muuttaa verkkopalveluiden sisältöä, ehtoja, palveluvalikoimaa, käyttöohjeita, tietoteknistä toimintaa ja palvelun ulkoasua.

Vahingonkorvaus

Osapuolet vastaavat välittömästä vahingosta, joka toiselle Osapuolelle on aiheutunut sen vuoksi, että vahingon aiheuttanut Osapuoli on tahallaan tai tuottamuksella laiminlyönyt noudattaa Sopimuksessa tai sen liitteissä olevaa velvoitetta. Osapuolet eivät vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei toisin kirjallisesti Osapuolten välillä sovita.

Jos vahinko liittyy yksittäisen Saatavan käsittelyssä tapahtuneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin, jonka johdosta kyseinen saamisoikeus on menetetty, korvausvastuun enimmäismäärä on Saatavan maksamaton pääomamäärä sillä hetkellä, kun vahinko aiheutui, kuitenkin enintään 10.000 euroa.

Kontio ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vuoksi, että Toimeksiantaja on käyttänyt Kontion tuottamia palveluita sopimuksen vastaisesti tai siitä, että Asiakas on antanut virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja Kontiolle.

Ylivoimainen este

Kontio ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten valuuttakurssien muutoksesta, työtaistelutoimenpiteestä, tulipalosta, luonnonkatastrofista, epidemioista, sodasta tai siihen rinnastettavasta aseellisesta konfliktista, lainsäädännön muutoksista, kolmannen tahon toimista, tai tapahtumasta, jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muuten kohtuuttomia toimenpiteitä todennäköisesti syntyvään vahinkoon verrattuna. Lisäksi Kontio ei vastaa vahingosta, jonka tapahtumista tai tiedoista Kontio ei ole voinut ennen sopimuksen solmimista tietää tai ei pitänytkään tietää.

Toimeksiantosopimuksen muutokset

Muutokset sopimukseen tehdään kirjallisesti ja ne tulevat voimaan Osapuolten allekirjoituksin tai muuten kirjallisesti sopimalla esimerkiksi sähköpostitse.

Kontiolla on oikeus muuttaa Palveluiden sisältöä tai hinnoittelua, mikäli se on tarpeen palvelujen pitämiseksi lainmukaisina, ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina ilmoittamalla Toimeksiantajalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Muuta

Osapuolten yleiset velvollisuudet

Osapuolet sitoutuvat omassa toiminnassaan noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä muita yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä kuten hyvää perimistapaa.

Henkilötietojen käsittely

Ammattimaisena perintätoiminnanharjoittajana Kontio käsittelee perintätoimeksiantojen yhteydessä saamiansa ja keräämiänsä Asiakkaiden ja velallisten henkilötietoja Tietosuoja-asetuksen (2016/689) tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Lisätietoja Kontion henkilötietojen käsittelystä löytyy Kontion tietosuojaselosteesta Kontion internet-sivuilta. Kontio on myös perintäliiketoiminnassaan Rahanpesulain (444/2017) tarkoittama ilmoitusvelvollinen.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Kontio voi käsitellä Asiakkaidensa ja velallisten tuntemistietoja ja muita henkilötietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Salassapito

Osapuolten yhteistyö on luottamuksellista. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ammatti- ja liikesalaisuudet. Tämä sopimuskokonaisuus kuuluu ammattisalaisuuden piiriin eikä sitä tai sen osia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, paitsi milloin se on tarpeen Osapuolen lainmukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai laillisen edun valvomiseksi.

Osapuolet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän henkilöstönsä ja alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näiden Sopimusehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmansille osapuolille ilman Kontion kirjallista etukäteistä suostumusta. Kontiolla on oikeus siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen siirtoa.

Riidanratkaisu ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä). Näistä Sopimusehdoista mahdollisesti johtuvat mahdolliset erimielisyydet ehtojen sisällöstä tai niiden tulkinnasta tai ehtoihin perustuvista maksusuorituksista ratkaistaan ensisijaisesti sovinnollisesti neuvotteluin Osapuolten välillä. Mikäli Osapuolet eivät pääse sovintoon neuvotteluin, ratkaistaan mahdolliset näistä Sopimusehdoista johtuvat riidat ja erimielisyydet Kontion kotipaikan käräjäoikeudessa.


Nämä Sopimusehdot ovat voimassa 3.3.2021 alkaen.

Kiitos rekisteröinnistä! Otamme yhteyttä teihin lähiaikoina