Rekisteröidy Kontio Online -perintäpalveluiden käyttäjäksi

Rekisteröidy Kontio Onlineen

Tarkastamme rekisteröitymistietonne ja lähetämme sähköpostitse tunnuksenne ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Tietosi
Valmis
Toimeksiantajan tiedot
Yhteyshenkilön tiedot

Kontio pikaperintä palveluhinnasto

Vapaaehtoinen perintä
Palvelun avausmaksu 0,00 €
Palvelun vuosimaksu 0,00 €
Toimeksiannon rekisteröinti 0,00 € / toimeksianto
Oikeudellinen perintä
Haastehakemus (riidaton asia) Viranomaiskulu
Täytäntöönpano ulosotossa Viranomaiskulu
Provisio peritystä pääomasta ja korosta 20 %
Jälkiperintä
Jälkiperintämaksu 20,00 € / toimeksianto / 6 kk + 20% provisio
Luottotappiosuosituksen laatiminen 0,00 € / toimeksianto
Kansainvälinen perintä
Vapaaehtoinen perintä kotimaasta 0,00 € / toimeksianto
Muut hinnat
Kertyneiden varojen tilittäminen 0,00 € / tilitys
Velallisen tietojen selvittäminen / Puutteellinen toimeksianto 10,00 € / toimeksianto
Toimeksiannon peruuttaminen / Aiheeton toimeksianto 30,00 € / toimeksianto
Toimeksiannon lopetus riitaisena 30,00 € / toimeksianto

Hintoihin lisätään arvonlisävero (ALV 24 %) sekä mahdolliset viranomaiskulut kulloinkin voimassaolevan viranomaishinnaston mukaan, ellei hinnastossa toisin mainita.

Kontio pikaperintä yleiset sopimusehdot

Kontio Pikaperinnän yleiset sopimusehdot ovat osa toimeksiannon jättäneen tahon (jäljempänä Toimeksiantaja) ja Kontio Perinnän (jäljempänä Kontio) välistä sopimussuhdetta (jäljempänä Sopimus), joka syntyy Toimeksiantajan toimitettua avointa saatavaansa koskevat asiakirjat tai muut tiedot Kontiolle. Toimeksiantajaksi katsotaan se yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö, joka on toimeksiantona vastaanotettujen laskujen, pankkisiirtojen tai velkakirjojen (myöhemmin Saatava) maksun saaja. Velalliseksi katsotaan kustakin Saatavasta yritys, yhteisö tai yksityinen, jolle lasku, pankkisiirto tai velkakirja on osoitettu (myöhemmin Velallinen). Tässä mainitusta tapahtumasta käytetään myöhemmin nimitystä Toimeksianto.

Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä sopimusehtoja. Voimassavolevat sopimusehdot ja palveluhinnasto ovat aina luettavissa osoitteessa https://www.kontioperinta.fi/pikaperinta.

Sopimuksen perusteella Kontio perii Toimeksiantajan yksilöimää ja erittelemää saatavaa. Mikäli yhdellä kertaa toimitetaan useiden eri Toimeksiantajien Saatavia, katsotaan sopimussuhteen syntyneen kunkin Toimeksiantajan ja Kontion välille yksin. Mikäli toimitetaan useiden Velallisten maksamattomia Saatavia, katsotaan sopimussuhteen koskevan kaikkia näitä Velallisia ja Saatavia kutakin yksinään.

Osapuolet sitoutuvat Sopimukseen liittyvässä toiminnassaan noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä muita yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Osapuolten yhteistyö on luottamuksellista. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ammatti- ja liikesalaisuudet. Tämä sopimuskokonaisuus kuuluu ammattisalaisuuden piiriin eikä sitä tai sen osia saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle paitsi milloin se on tarpeen osapuolen lainmukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai laillisen edun valvomiseksi.

Toimeksiantaja vastaa toimeksiantona Kontiolle siirtämänsä saatavan tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että saatava on erääntynyt ja riidaton. Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan Kontiolle välittömästi kirjallisesti saatavaa koskevasta riitautuksesta. Toimeksiantaja vastaa siitä, ettei Kontiolle toimeksiantona siirretty saatava ole samanaikaisesti minkään muun tahon perittävänä. Osapuolet sitoutuvat tiedottamaan toisiaan kaikista yhteistyön kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivytystä.

Kontio vastaa siitä, että sillä on lain mukaiset luvat palvelujensa tuottamisen edellyttämässä laajuudessa vastaanottaa, rekisteröidä ja hyödyntää yksityishenkilöiden henkilötunnuksia ja muita henkilötietoja.

Kontiolla on oikeus hyödyntää Toimeksiantajan saatavien käsittelyn yhteydessä kertyviä tietoja liiketoiminnassaan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Kontiolla on oikeus käyttää Sopimuksen syntyä ja olemassaoloa referenssinä viestinnässään ja markkinoinnissaan ellei Sopimuksessa toisin määritellä.

Palvelun sisältö määräytyy kulloinkin voimassaolevien palvelukuvauksen mukaan. Kontiolla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijoita.

Vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvat hinnaston mukaiset kulut laskutetaan onnistuneiden perintätoimenpiteiden perusteella Toimeksiantajalta tai vähennetään suoraan Toimeksiantajalle tehtävistä tilityksistä. Muut Sopimukseen perustuvat Kontion palkkiot ja kulut laskutetaan palvelua koskevan palveluhinnaston mukaan. Sopimukseen perustuville viivästyneille rahasuorituksille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Mikäli toimeksianto päättyy Toimeksiantajan pyynnöstä tai Toimeksiantajasta johtuvasta muusta syystä, Kontio varaa oikeuden veloittaa kaikki ne kulut ja palkkiot arvonlisäveroineen, jotka ovat kertyneet toimeksiannon hoitamisesta.

Sopimus tulee voimaan, kun Toimeksiantaja on lähettänyt Toimeksiannon Kontiolle ja Kontio on vastaanottanut ja hyväksynyt sen. Kontiolla on oikeus olla hyväksymättä Toimeksiantoa tai perustellusta syystä keskeyttää vireillä olevan Toimeksiannon käsittely. Sopimus päättyy, kun Saatava on kaikkine kuluineen ja korkoineen tullut perityksi, Toimeksiantaja peruu Toimeksiannon tai Kontio toteaa Velallisen perintäkelvottomaksi (esim. Velallisen olinpaikka on tuntematon tai Velallinen on kuollut, konkurssissa, todettu varattomaksi jne.)

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan puolin ja toisin kirjallisesti irtisanoa päättyväksi yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti Sopimukseen perustuvaa velvoitettaan taikka viivästyy olennaisesti sen täyttämisessä; toinen osapuoli asetetaan selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin; toisen osapuolen toiminta on kielteisen julkisuuden tai viranomaisen huomion kohteena, mikä on omiaan vaikuttamaan haitallisesti ensin mainitun osapuolen maineeseen tai yrityskuvaan; tai toinen osapuoli toimii lain tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen vastaisesti, mistä saattaa seurata ensin mainitulle osapuolelle vahinkoa.

Sopimuksen päättyessä Kontiolla on oikeus niin halutessaan jatkaa jo perinnässä olevien Toimeksiantojen hoitamista alkuperäisen Sopimuksen mukaisesti ilman että Toimeksianto katkeaa. Toimeksiannon päättyessä Kontiolla on oikeus laskuttaa Sopimuksen mukaisesti jo tehdyt toimenpiteet Toimeksiantajalta.

Velallinen ohjataan suorittamaan maksunsa aina Kontion asiakasvaratilille. Kontio säilyttää asiakasvaratililleen kertyneet varat erillään omista varoistaan. Toimeksiantajan Saatavalle kertyneet varat tilitetään Saatavasta ilmenevälle tai Toimeksiantajan muuten ilmoittamalle pankkitilille Kontion normaalin tilityskäytännön mukaisesti. Kontiolla on kuitenkin oikeus kuitata Toimeksiantajalle tilitettävistä varoista Sopimuksen perusteella laskuttamansa kulut ja palkkiot.

Osapuolet vastaavat välittömästä vahingosta, joka toiselle osapuolelle on aiheutunut sen vuoksi, että vahingon aiheuttanut osapuoli on tahallaan tai tuottamuksella laiminlyönyt noudattaa Sopimuksessa tai sen liitteissä olevaa velvoitetta. Osapuolet eivät vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista ellei toisin ole Sopimuksessa sovittu.

Milloin vahinko liittyy yksittäisen saatavan käsittelyssä tapahtuneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin, jonka johdosta kyseinen saamisoikeus on menetetty, korvausvastuun enimmäismäärä on saatavan maksamaton pääomamäärä sillä hetkellä, kun vahinko aiheutui, kuitenkin enintään 10.000 euroa.

Kontio ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vuoksi, että Toimeksiantaja on käyttänyt Kontion tuottamia palveluita Sopimuksen vastaisesti. Kontio ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten valuuttakurssien muutoksesta, työtaistelutoimenpiteestä, tulipalosta, luonnonkatastrofista, epidemioista, sodasta tai siihen rinnastettavasta aseellisesta konfliktista, lainsäädännön muutoksista, kolmannen tahon toimista, tai tapahtumasta jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muuten kohtuuttomia toimenpiteitä todennäköisesti syntyvään vahinkoon verrattuna. Lisäksi Kontio ei vastaa vahingosta, jonka tapahtumista tai tiedoista Kontio ei ole voinut ennen sopimuksen solmimista tietää tai ei pitänytkään tietää.

Kontiolla on oikeus lainsäädännön muutosten ja tai siihen verrattavien merkittävien toimintaympäristön muutosten johdosta muuttaa Sopimusta ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Kontio voi muuttaa palveluiden sisältöä tai hinnoittelua, mikäli se on tarpeen palvelujen pitämiseksi lainmukaisina, ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina ilmoittamalla Toimeksiantajalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen nojalla perintään edennyt Saatava siirtyy perittäväksi kaikkine perintäoikeuksineen Kontiolle, jolla siirron nojalla on oikeus velkojan asemassa ja oikeuksin omissa nimissään suorittaa Toimeksiantoon liittyvät vapaaehtoiset ja oikeudelliset perintätoimenpiteet sekä Toimeksiantajan puolesta vastaanottaa ja kuitata vastaanotetuiksi Velalliselta saatavat suoritukset. Kontio voi halutessaan siirtää perittäväkseen siirretyn Saatavan takaisin Toimeksiantajalle. Näin voi tapahtua etenkin jos ilmenee, että Saatava ei ole selvä ja riidaton. Kontio voi jatkaa perintää Toimeksiantajan lukuun ja nimissä tämän valtuutettuna asiamiehenä myös näissä tapauksissa erillistä sopimusta ja korvausta vastaan.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Kiitos rekisteröinnistä! Otamme yhteyttä teihin lähiaikoina