Velkajärjestely
Kontio tietopankki

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on vaihtoehto ylivelkaantuneelle velalliselle. Jos yksityishenkilön taloudellinen tilanne on siinä tilanteessa, ettei tämä selviydy veloistaan, velkajärjestely voi olla viimeinen vaihtoehto veloista selviämiseksi.

Käytännössä velkajärjestelyssä velallinen maksaa velkoja maksuohjelman mukaisesti 3-5 vuoden ajan ja loput velat annetaan anteeksi. Velkajärjestelyyn hakeudutaan käräjäoikeudessa, mutta siihen pääseminen ei ole itsestään selvyys. Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu vakituisesti Suomessa asuville henkilöille, joilla on selkeät edellytykset eikä esteitä velkajärjestelylle. Yritysten velkajärjestelystä käytetään nimeä velkasaneeraus tai yrityssaneeraus. Tässä oppaassa käymme läpi mitä yksityishenkilön vapaaehtoinen velkajärjestely tarkoittaa, kuinka se toimii ja miten se vaikuttaa.

Sisältö:

Velkajärjestelyn hakeminen

Ennen velkajärjestelyyn hakeutumista velallisen tulee selvittää voiko tilanteen ratkaista muilla tavoin, esimerkiksi neuvottelemalla suoraan velkojien kanssa maksusopimuksista, kuntien tarjoaman sosiaalisen luoton avulla tai maksamalla velat ulosoton kautta. Tämän selvityksen tekeminen on yksi velkajärjestelyhakemuksen edellytyksistä.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset ja esteet

Ennen hakemuksen lähettämistä velallisen tulee myös selvittää, onko hänellä velkajärjestelyyn pääsemiseen edellytykset tai mitään esteitä. Tähän ja hakemuksen tekemiseen, velallinen voi hakea maksutonta apua esimerkiksi oman kuntansa talous- ja velkaneuvonnasta.

Velkajärjestelyn edellytykset:

  1. Velallinen on maksukyvytön, eikä selviä velkojen maksusta
  2. Velallinen on neuvotellut velkojen maksamisesta velkojien kanssa
  3. Velallisen maksukykyyn ei ole odotettavissa muutosta
  4. Maksukyvyn heikentyminen ei ole itseaiheutettua, tai velkojen määrä on maksukykyyn suhtautettuna kohtuuttoman suuri

Velkajärjestelyn esteet:

  1. Velallisella on mahdollisuus maksaa velkansa kasvattamalla tuloja, pienentämällä menoja tai myymällä perusturvan ulkopuolista omaisuutta
  2. Velallinen on tilapäisesti maksukyvytön, esimerkiksi äitiysloman tai opiskelujen vuoksi
  3. Velallisen tulot ovat riittävät suoriutumaan velasta palkan ulosmittauksella

Velkajärjestelyyn hakeutuminen ei välttämättä kaadu yhteen esteeseen, sillä velallisen tilannetta arvioidaan hakemuksen käsittelyssä kokonaisuudessaan. Vaikka velallisella on joku yllämainituista esteistä, tilannetta arvioidaan esimerkiksi sen perusteella, kuinka velallinen on hoitanut talouttaan velkaantumisen jälkeen.

Velkajärjestelyhakemus ja liitteet

Velkajärjestelyä haetaan velallisen kotikunnan toimivaltaiselta käräjäoikeudelta. Hakemuslomakkeen voi hakea oikeusaputoimistosta, käräjäoikeuden kansliasta tai osoitteesta oikeus.fi. Apua lomakkeen täyttämiseen on mahdollista pyytää kunnan tarjoamasta maksuttomasta talous- ja velkaneuvonnasta.

Hakemuksen täyttäminen on tarkkaa ja varmistaa että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat huolellisesti mukana. Siihen kannattaa pyytää apua tarvittaessa, sillä käräjäoikeus tekee päätöksen velkajärjestelystä hakemuksen perusteella ja hylätty päätös voi tulla myös puutteellisten hakemustietojen vuoksi.

Hakemukseen vaaditut liitteet:

Ylläolevien liitteiden lisäksi hakemukseen voidaan tilanteen mukaan tarvita muitakin liitteitä. Esimerkiksi hakija aviopuolison tuloista on myös lisättävä liitteet. Hakemukseen voi liittää myös maksuohjelman. Katso hakemuksen tarkat täyttöohjeet ja liitteet täältä.

Velkajärjestelyn maksuohjelma

Velkajärjestelyssä noudatetaan käräjäoikeuden ja velkojien vahvistamaa maksuohjelmaa, jonka mukaan velallinen maksaa velkojaan maksukykynsä mukaisesti. Maksuohjelmaan lasketaan kaikki velat, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn aloituspäätöstä. Velallisen tulee käyttää velkojen maksuun kaikki maksuvaransa eli kohtuullisten menojen ylittävä osa tuloista.

Maksuohjelman kesto

Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma kestää tyypillisesti 3 vuotta. Jos velallisen taloudellinen tilanne kohentuu velkajärjestelyn aikana, maksuohjelmaa voidaan pidentää viiteen vuoteen.

Maksuohjelman pidentäminen viiteen vuoteen on mahdollista myös, jos velallisella ei ole lainkaan maksuvaraa ja tässä tapauksessa maksuvelvollisuus poistetaan maksusuunnitelmasta. Tästä käytetään nimitystä maksusuunnitelman nollaohjelma tai nollasopimus.

Jos velkajärjestelylle on ollut lain mukainen este, mutta se on silti myönnetty kokonaisuuden perusteella, maksuohjelma kestää 5 vuotta. Maksuohjelma voi kestää korkeintaan 10 vuotta, esimerkiksi jos tämän avulla velallinen voi säilyttää omistusasuntonsa.

Velkajärjestelyn suojaosuus ja maksuvaran laskeminen

Velkajärjestelyn suojaosuus ja maksuvaran laskeminen

Kohtuulliset menot:

Maksuvaran lasketaan vähentämällä kohtuulliset menot tuloista. Jos laskelman jälkeen tulokseksi tulee negatiivinen luku, velallisella ei ole maksuvaraa. Jos menojen vähennyksen jälkeen viivan alle jää rahaa, velallisella on maksuvaraa ja velkoja on maksettava tällä summalla. Maksuvaraa voi laskea velkaneuvojan kanssa ja sitä voi myös arvioida itse tämän ohjeen avulla.

Velallisen maksuohjelma ehdotus

Velkajärjestelyhakemukseen on mahdollista liittää velallisen oma ehdotus maksuohjelmasta, johon voi hakea myös apua velkaneuvojalta. Velallinen voi pyytää maksuohjelman hyväksyntää velkojilta itse, jolloin käräjäoikeus vahvistaa sen. Myös käräjäoikeus voi pyytää maksuohjelman vahvistusta velkojilta.

Selvittäjän maksuohjelma ehdotus

Jos et liitä hakemukseen omaa ehdotustasi maksuohjelmaksi, käräjäoikeus määrää yleensä asiaan selvittäjän. Selvittäjän tehtävänä on laatia ehdotus maksuohjelmaksi, josta pyydetään velkojilta ja hakijalta lausunto. Kun selvittäjän laatima maksuohjelma on vahvistettu käräjäoikeudessa, alkaa maksuohjelman noudattaminen.

Selvittäjän tekemästä maksuohjelmaehdotuksesta tulee korvattavaksi selvittäjän palkkio, joka on enintään neljän kuukauden maksuvaran suuruinen. Jos velallisella ei ole maksuvaraa, korvaus maksetaan valtion varoista.

Maksuohjelman muuttaminen

Velkajärjestelyn maksuohjelmaa on mahdollista muuttaa tapauskohtaisesti. Tyypillisesti maksuohjelman muutos onnistuu kolmessa tilanteessa:

  1. Jos velallisen maksukyky on heikentynyt niin, ettei häneltä voida kohtuudella edellyttää maksuvelvollisuuden täyttämistä
  2. Jos maksuohjelman aikana tulee ilmi olennaisesti merkittäviä seikkoja, joita ei ollut tiedossa päätöstä tehdessä
  3. Jos jokin velka on jäänyt maksuohjelmasta, velkoja voi hakea maksuohjelman muutosta

Maksuohjelman maksuvapaat ja lisäsuoritukset

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä ei ole mahdollista pyytää niin sanottua maksuvapaata kuukautta. Velallisen maksukyvyn heikentyessä pitkäaikaisesti, esimerkiksi sairauden tai työkyvyttömyyden takia, maksuohjelmaa on mahdollista siirtää korkeintaan viidellä kuukaudella. Maksujen lykkäämisestä voi tiedottaa velkojia vapaamuotoisella ilmoituksella.

Maksuohjelman aikana velallisella on lain mukainen lisäsuoritusvelvollisuus, joka tarkoittaa, että velallisella on velvollisuus lisämaksuihin esimerkiksi tulojen kasvaessa tai hänen saadessaan lisävaroja.

Ulosotto ja velkajärjestely

Velkajärjestelyä on mahdollista hakea, olisivatpa velat ulosotossa tai ei. Usein ulosotto voi olla pakollinen välivaihe ennen velkajärjestelyyn hakeutumista, mikäli velallisella on esteitä velkajärjestelylle.

Ulosotto voi myös edistää velkajärjestely päätöksen saamista, sillä velallinen voi ulosmittauksen kautta osoittaa selviytyvänsä myös velkajärjestelystä. Kotikunnan velkaneuvojalta on mahdollista saada apua selvittämään, onko ulosotto vai velkajärjestely velkatilanteeseen sopiva vaihtoehto. Kumpikaan ei sulje pois toista ja myös velkajärjestelyssä oleva yksityishenkilö voi joutua ulosmittauksen kohteeksi, jos maksuohjelmaa ei noudateta.

Velkajärjestelyn vaikutus luottotietoihin

Yksityishenkilön velkajärjestelystä tulee automaattisesti merkintä luottotietorekisteriin, joka estää velallista ottamasta lisää velkaa järjestelyn aikana. Velkajärjestelystä voidaan kirjata useita luottotietomerkintöjä, joista ensimmäinen tehdään velallisen jättäessä hakemus käräjäoikeudelle. Myös velkajärjestelyn myöntämisestä, hylkäämisestä, hakemisen keskeytyksestä ja maksuohjelman raukeamisesta tehdään luottotietomerkinnät.

Luottotietomerkinnät poistuvat:

Velkajärjestelystä aiheutuneet merkinnät poistuvat vähintään 2 vuoden kuluessa. Tämä kuitenkin tarkoittaa vain velkajärjestelystä aiheutuneita luottotietomerkintöjä, eikä velkajärjestelyn päättyminen poista muita merkintöjä.

10 usein kysyttyä kysymystä velkajärjestelystä

Miten velkajärjestely vaikuttaa opintolainaan?

Jos velallisella on olemassa oleva opintolaina, se kuuluu myös velkajärjestelyyn. Maksuohjelmaan sisällytetään aina kaikki velallisen sen hetkiset velat, joten ei ole mahdollista valita mitä velkoja haluaa maksaa velkajärjestelyn kautta.

Jos opiskelijan velkajärjestelyn käsittely on käynnissä, opintolainanottamista ei edellytetä tämän aikana, sillä velkaantuminen voi vaikuttaa hänen mahdollisuuteensa päästä velkajärjestelyyn.

Jos velallinen on jo velkajärjestelyssä ja hakee opintolainaa, kannattaa kysyä neuvoa velkaneuvojalta. Valtion takaus ja pankkilaina on mahdollista saada velkajärjestelyn aikana, mutta velallinen ei saisi velkaantua lisää järjestelyn aikana. On siis parempi varmistaa asia ennen opintolainan nostamista, ettei velkajärjestely raukea siihen.

Voiko työtön tai eläkeläinen päästä velkajärjestelyyn?

Työttömyys tai eläke ei ole velkajärjestelyn este. Toisaalta jos työttömyys luokitellaan tilapäiseksi, velallisella ei välttämättä ole edellytyksiä päästä velkajärjestelyyn. Koska velkajärjestelyhakemusta arvioidaan aina kokonaisuudessaan, ei tilapäinenkään työttömyys ole ehdoton este velkajärjestelylle.

Vaikuttaako avoliitto velkajärjestelyyn?

Jos velallinen on ottanut velkaa yksin, ei avoliitolla ole vaikutusta velkajärjestelyyn ja avopuolison omia tuloja tai varallisuutta ei käytetä velkojen maksuun. Yhteistä omaisuutta, kuten omistusasuntoa, voidaan kuitenkin vaatia myytäväksi velkojen maksuun. Jos avopuolisoilla on yhteistä velkaa, he ovat molemmat vastuussa velasta. Avopuolisoiden on myös mahdollista hakea yhteistä velkajärjestelyä, mikäli velkoja on molempien nimissä.

Vaikuttaako puolison tulot velkajärjestelyyn?

Jos velallinen on naimisissa, tämä vaikuttaa maksuvaran laskemiseen, jolloin sitä arvioidaan koko talouden tulojen ja menojen perusteella.

Vaikuttaako peliriippuvuus velkajärjestelyyn?

Peliongelma ei suoranaisesti ole este velkajärjestelylle, vaan tilannetta arvioidaan kokonaisuudessaan. Usein tilanne kuitenkin edellyttää, että peliriippuvuus on todettu, siihen on haettu apua ja velallinen on muutenkin toiminut veloista suoriutuakseen niin, että se puoltaa järjestelyn myöntämistä.

Milloin velka vanhenee velkajärjestelyssä?

Velkajärjestelyssä ei tapahdu varsinaista velan vanhentumista, vaan maksuohjelman päätyttyä maksamattomat velat annetaan anteeksi. Maksuohjelma kestää tavallisesti 3-5 vuotta ja korkeintaan 10 vuotta.”

Vapautuuko takaaja veloista maksuohjelman jälkeen?

Velkojen takaaja ei vapaudu veloista takaajia, vaan he ovat vastuussa takaamastaan osuudesta sopimuksen mukaisesti.

Onko velkajärjestelyyn mahdollista päästä toisen kerran?

Velkajärjestelyyn on pääsääntöisesti mahdollista päästä vain kerran. Harvinainen poikkeus voidaan myöntää erityisen painavasta syystä, kuten velallisen olosuhteet ja velkaantumisesta kulunut aika.

Meneekö veronpalautus velkajärjestelyn maksuihin?

Kyllä. Veronpalautus on velallisen tuloa ja se lasketaan velallisen maksuvaraan sen vuoden tuloihin, jolloin palautus maksetaan.

Miten velkajärjestely vaikuttaa toimeentulotukeen?

Velkajärjestely ei tavallisesti vaikuta toimeentulotukeen. Velkajärjestelyn maksuvara on pääsääntöisesti laskettu niin että käytettäväksi jäävät rahat vastaavat suojaosuutta. Tarvittaessa velallinen voi pyytää maksuohjelman muuttamista käräjäoikeudelta tai hakea täydentävää toimeentulotukea.

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa