Yrityssaneeraus
Kontio tietopankki

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus, eli velkasaneeraus on yritykselle viimeinen keino konkurssin välttämiseksi. Velkasaneeraus on menettely, jonka avulla jatkamiskelpoinen yritys voi elvyttää taloutensa ja jatkaa toimintaa. Menettelyn aikana luodaan saneerausohjelma, joka kestää tyypillisesti useita vuosia ja auttaa yritystä järjestelemään velkansa vastamaan yrityksen maksukykyä.

Yrityssaneeraus tai velkasaneeraus on yrityksille tarkoitettu menettely ja yksityishenkilön velkasaneeraus tunnetaan nimellä velkajärjestely. Tässä oppaassa käymme läpi yrityssaneerauksen vaiheet pääpiirteittäin, sekä sen vaikutukset yritystoimintaan.

Sisältö:

Yrityssaneerauksen vaiheet ja eteneminen

Yrityssaneerauksessa voidaan katsoa pääsääntöisesti olevan kolme vaihetta: saneerauksen hakeminen, saneerausmenettelyn aloittaminen ja saneerausohjelma. Kaikki yrityssaneeraukseen hakeutuvat yritykset eivät kuitenkaan käy läpi kaikkia vaiheita, sillä usein jo hakemisen tai menettelyn aikana voidaan todeta yrityksen edellytykset selviytyä saneerausohjelmasta.

1. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraushakemus tehdään erityiseen saneeraustuomioistuimeen. Hakemuksen voi toimittaa joko velallinen itse tai velkojat, mutta itse hakemuksen laatimisessa käytetään usein ulkopuolista asiantuntijaa, eli hakemusasiamiestä.

Saneeraushakemuksen tulee sisältää tiedot yhtiön omistussuhteista, yrityksen taustatiedot, tilinpäätös, välitilinpäätös, luettelo yrityksen varoista ja veloista, sekä tilintarkastajan antama lausunto yrityksen nykyisestä maksukyvystä. Hakemuksen hyväksymistä ja saneeraukseen pääsyä voi edesauttaa saamalla vähintään kahden merkittävän velkojan puollon hakemukselle. Vaikka hakemus on vapaamuotoinen, sen tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot saneerausmenettely päätöstä varten, sillä tuomioistuin voi jättää käsittelemättä tiedoilta puutteelliset hakemukset. Tämän vuoksi hakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja käyttää apuna asiantuntijaa.

Mikäli velkoja hakee yritystä konkurssiin, yrityssaneeraushakemuksen jättäminen on edelleen mahdollista. Saneeraustuomioistuin voi väliaikaisesti keskeyttää konkurssihakemuksen ja ulosoton. Jos yritys kuitenkin on jo konkurssissa, ei velkasaneeraukseen voida enää hakea.

Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet

Edellytyksenä yrityssaneeraukselle on velallisen maksukyvyttömyys tai maksukyvyttömyyden uhka. Menettelyn aloittamista voidaan edistää myös saamalla kahden merkittävän velkojan mukaan puoltamaan saneerausta. Edellytyksenä oleva maksukyvyttömyys tai sen uhka on yrityksillä usein paljon pidemmällä kuin luullaan, sillä usein saneerausmenettelyyn hakeudutaan liian myöhään.

Esteenä saneerausmenettelyn aloittamiselle on tyypillisesti se, ettei yrityksellä ole jatkamisedellytyksiä saneerausohjelmasta huolimatta.

Menettelyn esteenä voivat olla seuraavat seikat:

2. Saneerausmenettelyn aloittaminen

Saneeraushakemuksen käsittelyn jälkeen tuomioistuin tekee päätöksen menettelyn aloittamisesta. Mikäli yrityssaneerauksen edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää yrityksen saneeraukseen ja rauhoitusaika alkaa. Rauhoitusaikana kaikki ennen hakemuksen vireille tuloa syntyneet velat asetetaan maksu-, perintä- ja täytäntöönpanotoimenpide kieltoon. Tämä koskee myös vakuusvelkoja, jolloin velkojalla ei ole oikeutta realisoida velan vakuutena käytettyä omaisuutta. Maksukielto ei koske esimerkiksi työntekijöiden palkkasaatavia.

Saneerausmenettelyn aikana yhtiön hallinto käyttää edelleen määräysvaltaa yrityksen omaisuutta koskevissa ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö ei kuitenkaan voi tehdä merkittäviä päätöksiä, kuten myydä yrityksen käyttöomaisuutta, ottaa uutta velkaa tai tehdä toimia, jotka voivat vaarantaa saneerauksen, ilman selvittäjän suostumusta.

Velkasaneerauksen selvittäjä

Saneerausmenettelyn alkaessa tuomioistuin määrää selvittäjän, joka perehtyy yrityksen toimintaan ja tekee selvityksen yrityksen veloista, varoista, sekä muista seikoista, jotka vaikuttavat yrityksen talouteen. Selvittäjän lisäksi tuomioistuin määrää velkojatoimikunnan kaikkien velkojien edustajaksi, mikäli velkojia on useita.

Selvittäjän päätehtävänä on laatia saneerausohjelmasta ehdotus yhdessä päävelkojien tai velkojatoimikunnan kanssa. Tähän sisältyy kaikki yrityksen saneeraustoimet, kuten velkavastuiden uudelleenjärjestelyt, velkojen maksuohjelmat ja yritystoimintaan liittyvät ehdot.

Yksinkertaisessa saneerausmenettelyssä selvittäjää ei määrätä, vaan ohjelmaehdotuksen laatii velallinen tai riittävän suuruista velkapääomaa edustava velkoja.

3. Saneerausohjelman vahvistaminen

Kun saneerausohjelman esitys on valmis, se annetaan tuomioistuimelle ja velkojat saavat antaa ohjelmaesityksestä lausumat. Kun selvittäjä on antanut lausuntoihin vastineet ja tehnyt tarvittavat muutokset, velkojat äänestävät saneerausohjelman hyväksymisestä. Äänestyksen jälkeen tuomioistuin vahvistaa saneerausohjelman, mikäli se saa riittävän kannatuksen velkojilta. Riittävä kannatus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita enemmistöä, joten vähemmistön kannatuskin voi riittää saneerausohjelman vahvistamiseen. Ohjelmaa ei vahvisteta, jos saneeraus tuottaa velkojille vähemmän, kuin konkurssi.

Saneerausohjelma sisältää toimenpiteet velallisen yritystoiminnan jatkamisesta, muuttamisesta ja muista järjestelyistä, joilla pyritään parantamaan yrityksen toimintaedellytyksiä. Saneerausohjelmassa voidaan määritellä periaatteessa rajattomasti toimenpiteitä yritystoiminnan tervehdyttämiseksi. Toimenpiteiden kirjo on periaatteessa rajaton. Kun saneerausohjelma on vahvistettu, siirtyy yritys noudattamaan sitä saneerausohjelman valvojan raportoidessa etenemisestä velkojille 1-2 kertaa vuodessa.

Saneerausohjelman toteuttaminen ja päättyminen

Kun saneerausohjelma on vahvistettu, sen sisältö määrää saneerausvelkojen ehdot ja korvaa näin ollen kyseisten velkasuhteiden aikaisemmat ehdot. Saneerausohjelman maksuohjelman ja muiden toimenpiteinen toteuttaminen on pääasiassa velallisen vastuulla.

Saneerauksen ajaksi yritykselle voidaan määrätä valvoja, joka huolehtii ohjelmassa määrätyistä toimenpiteistä, jotka eivät kuulu velallisen tai velkojien vastuulle. Valvojan on tehtävä myös aika ajoin selvitys ohjelman etenemisestä velkojille. Jos valvojaa ei ole määrätty, tulee velallisen raportoida saneerausohjelman toteuttamisesta velkojille.

Saneerausohjelma kestää keskimäärin 5-10 vuotta ja ohjelman päättymisen jälkeen yhtiö vapautuu leikatuista saneerausveloista. Saneerausohjelma voi päättyä myös ennenaikaisesti esimerkiksi velallisen konkurssiin asettamisen takia tai tuomioistuimen päätöksestä, mikäli velallinen ei pysy maksuohjelmassa.

Saneerausohjelma voi raueta esimerkiksi jos:

Miten yrityssaneeraus vaikuttaa yrityksen toimintaan

Vaikka yrityssaneeraus tunnetaan myös nimellä velkasaneeraus, on usein onnistuneen yrityssaneerauksen edellytyksenä muutakin kuin velkojen uudelleen järjestely. Saneerausohjelma vaikuttaa yrityksen toimintaan usein eri tavoin, riippuen ohjelman sisällöstä. Yrityssaneeraus vaatii usein merkittäviä uudistuksia ja sopeutuksia, joka voi tarkoittaa esimerkiksi tuottamattoman myymäläverkoston lopettamista, ylimitoitettujen toimisto- ja henkilökuntaresurssien supistamista tai useissa tapauksissa jopa yritykselle uutta johtoa. Nämä muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä yrityksen elvyttämisen ja tulevaisuuden kannalta.

Yrityssaneerausmenettelyn mukana tulee myös negatiivinen julkisuus. Uutisointi ja julkisuus voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan, jos asiakkaat tai tavarantoimittajat reagoivat tilanteeseen kielteisesti. Yritystoiminnan lisäksi yrityksen sisäinen toiminta voi myös vaikeutua, jos työntekijöitä irtisanoutuvat tai yrityksen omistajat riitaantuvat keskenään.

Yrityssaneerauksen vaikutus työntekijöihin

Yrityssaneeraus vaikuttaa myös työntekijöihin riippuen saneerausohjelmasta. Saneerauksen aikana ajetaan alas yhtiön tuottamattomia liiketoiminnan osia ja pyritään vähentämään liian korkeita kuluja, joten osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset ovat yleensä osa saneerausta. Myös työntekijöiden koulutus ja uudelleensijoitukset voivat olla osa saneerausohjelmaa.

Yrityssaneeraus menettelyn aikana kaikkia yrityksen sopimuksia ja työntekijöitä koskeva irtisanomisaika on enintään 2 kuukautta, vaikka irtisanomisaika tai työsopimuksen kestoaika muuten olisi pidempi.