Laskun riitauttaminen

Laskun riitauttaminen tarkoittaa sitä, että laskun saaja pitää laskua osittain tai kokonaan aiheettomana ja kiistää maksuvelvollisuutensa perustellusti. Laskun riitautus vaikuttaa esimerkiksi perintään, sillä perintälain mukaan riitaista laskua ei saa periä. Tässä artikkelissa käymme läpi, milloin aiheeton lasku voidaan reklamoida ja miten se kannattaa tehdä.

Sisältö:

Milloin laskun voi riitauttaa?

Täysin tai osittain aiheettoman laskun voi riitauttaa ennen perintää ja missä tahansa perinnän vaiheessa. Jos laskun saaja reklamoi vain laskun tietystä osasta, voidaan riidattoman osan perintää jatkaa tavalliseen tapaan. Myös vanhan maksetun laskun voi riitauttaa ja vaatia perusteettomasti laskutetun summan palauttamista, mikäli laskutusperusteissan ilmenee jälkikäteen epäselvyyksiä.

Jos vastaanotat aiheettoman laskun, paras tapa toimia on reklamoida siitä jo suoraan laskun lähettäjälle, eikä odottaa perintää. Pelkkä aiheettoman laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita sen riitauttamista, vaan siitä täytyy olla yhteydessä lähettäjään.

Mitä tehdä, jos aiheeton lasku menee perintään?

Aiheeton lasku voi päätyä myös perintään, jolloin on syytä ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan perintätoimistoon. Jos laskun riitauttaa perintätoimistolle perustellusti, ammattitaitoinen perintätoimisto keskeyttää perinnän ja ottaa yhteyttä laskun lähettäjään. Myös yrityksen perinnässä käytettävä trattaperintä tulee keskeyttää, jos saatava osoittautuu riitaiseksi. Perintää ei keskeytetä, jos asiakas ei perustele maksuvelvollisuutensa kiistämistä tai annetuilla perusteilla ei ole yhteyttä asiakkaan maksuvelvollisuuteen. Esimerkiksi peruste ”minulla ei ole varaa maksaa laskua”, ei vaikuta maksuvelvollisuuteen ja perintää jatketaan normaalisti.

Kun maksuvelvollisuuden kiistäminen on perusteltu ja perintätoimisto pyytää laskuttajan näkemyksen, tästä ilmoitetaan asiakkaalle. Jos velkoja ja laskun saaja ovat edelleen eri mieltä laskun aiheellisuudesta, asia voidaan joko ratkaista neuvottelemalla tai ratkaista tuomioistuimessa.

Näin riitautat laskun

Kuluttajan ja yrityksen laskun riitauttaminen tapahtuu käytännössä hyvin samalla tavalla, vaikka kuluttajan tekemiin kauppoihin sovelletaan kuluttajansuojalakia ja yritysten välisiin kauppoihin sovelletaan kauppalakia.

Vaikka reklamaatio voidaan tehdä suullisesti, on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti, jolloin alkuperäinen viesti ja vastaus ovat tallessa. Tämä auttaa asian todistamisessa esimerkiksi tilanteessa, jossa riitautettua laskua ei saada sovittua ja tilanteen selvittämiseksi tarvitaan kuluttajaoikeusneuvojaa tai tuomioistuinta.

  1. Tee kirjallinen reklamaatio yritykselle tai yrittäjälle, jonka laskua pidät osittain tai kokonaan aiheettomana. Jos asia on edennyt perintätoimistoon, tai etenee sinne reklamaatiosta huolimatta, ota yhteyttä perintätoimistoon ja kiistä maksuvelvollisuus perustellusti.
  2. Velkoja esittää näkemyksensä laskun perusteista. Jos velkojan ja velallisen näkemykset edelleen eroavat, voi kuluttaja ottaa yhteyttä kuluttajaoikeusneuvojaan. Jos riitainen saatava on perinnässä, tulee perintätoimet keskeyttää.
  3. Asia joko sovitaan tai se jää riitaiseksi, jolloin se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Kuluttajilla on tarjolla paljon hyödyllisiä apuvälineitä laskun riitauttamiseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla. Esimerkiksi Reklamaatioapuri on hyödyllinen työkalu reklamaation muotoiluun.

Riitautetun laskun ratkaiseminen tuomioistuimessa

Jos velkoja ja velallinen ovat eri mieltä laskun aiheellisuudesta, viime kädessä riitaisen saatavan perintä joudutaan ratkaisemaan tuomioistuimessa. Pääsääntöisesti on kaikkien osapuolten edun mukaista selvittää ja ratkaista asia sovinnollisesti ilman kalliita oikeustoimia. Niin velkoja kuin velallinen voi nostaa kanteen riitautetusta saatavasta ja viedä toisen osapuolen oikeuteen.

Muista ainakin nämä, kun riitautat laskun

Suosittelemme lukemaan myös

Tässä lisää kirjoituksia, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua

Perinnän sanakirja

Kuinka ulosotto toimii

Hyvä perintätapa